Logo

Katedra matematiky

O katedre

Katedra matematiky

Srdečne Vás vítame na stránke Katedry matematiky Fakulty ekonomiky a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Katedra matematiky zabezpečuje výučbu matematiky a štatistiky v študijných programoch:

• Učiteľstvo matematiky (bakalárske a magisterské štúdium)
• Teória vyučovania matematiky a informatiky (doktorandské štúdium)
• Aplikovaná informatika (bakalárske a magisterské štúdium)
• Podniková ekonomika a manažment (bakalárske štúdium)
• Predškolská a elementárna pedagogika (bakalárske a magisterské štúdium)
• Učiteľstvo primárneho vzdelávania (magisterské štúdium)
• Rozvoj vidieka (bakalárske štúdium)

Popri výučbe v uvedených študijných programoch pripravujeme učebné materiály a odborné publikácie, zúčastňujeme sa na vedeckých konferenciách a odborných podujatiach.

V rámci výskumnej a publikačnej činnosti sa venujeme vybraným oblastiam teórie čísel a matematickej analýzy, ako aj možnostiam využitia interaktívnych prostriedkov vo výučbe matematiky a aktuálnym otázkam teórie vyučovania a didaktiky matematiky.

Zamestnanci

Vedúci katedry
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.

Profesori
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
prof. László Szalay, DSc.
Dr. habil. Kálmán Csaba Liptai, PhD.

Docenti
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.

Odborní asistenti
Mgr. Tünde Berta
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
Mgr. Szilárd Svitek
RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.
PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.

Asistenti
Mgr. Miklós Vontszemű

Zahraniční lektori

 

Výskumní pracovníci

 

Externí učitelia katedry

 

Doktorandi

 

Výskum

Inteligentné robotické centrum  (Intelligent RoboTics Center)

Inteligentný robotický centrum pod vedením prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc. bol vybudovaný vďaka úspešnej realizácie projektu OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“ v roku 2015. Inteligentný robotický centrum je na Katedre matematiky a informatiky, umiestnený na prvom poschodí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Hlavým cieľom Inteligentného robotického centra EF UJS je realizácia výskumu a vývoja pomocou existujúcej infraštruktúry centra v nasledovných oblastiach: inteligentná robotika, inteligentný priestor (Ispace), eto-robotika (ETOSPACE), komunikácia medzi človekom a strojom, autonómne roboty (AUTOR), spolupráca robotických systémov, leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV), snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov, počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel a výskum zameraný na databázové systémy, dátové štruktúry a na spracovanie informácií pomocou CLOUDu.

Zároveň na báze existujúcej infraštruktúre so zabezpečením ďalších špeciálnych prístrojov a softvérov bude možné rozšíriť výskum aj do ďalších oblastí priorít RIS3, napr. so spracovaním a vyhodnocovaním počítačového videnia obrazov aj v reálnom čase možnosť využitia v biomedicíne a biotechnológii.

Kontakt

Asistentka Katedry matematiky a informatiky

Edita Lami


Osobná stránka


Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta
Elektrárenská 2. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem - J. Selye University

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.