Alapképzés

Alkalmazott informatika 

Alkalmazott informatika tanulmányi program

I. Alapinformációk
II.  Tanulmányi program tömör jellemzése
III. Az abszolvens profilja
IV. Abszolvensek érvényesülése
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere
V.1. Tantermek és felszereltségük
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres  hátterének biztosítása
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek
VII. Szolgáltatások
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

I. Alapinformációk

 • Képzési szint: 1.
 • Képzési forma: nappali
 • Tanulmányok standard időtartama: 3 év
 • Tanulmányi szak: Informatika
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: Bc.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar, szlovák

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A képzés célja a hallgatók felkészítése a mesterképzésre, valamint a munkaerőpiaci közvetlen belépésre. Az alkalmazott informatika alapképzést elvégző hallgatók képesek megfelelni a digitális évszázad folyamatosan növekvő tudományos, műszaki és gazdasági kihívásainak.

A képzés évfolyamok szerint van felosztva. A képzés hossza 6 félév, vagyis 3 akadémiai év. Egy félév szorgalmi- és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak 13 hétből, míg a vizsgaidőszak 6 hétből áll. Egy akadémiai év során 60 kredit, félévenként 30 kredit megszerzése ajánlott. A képzési program tárgyakra van osztva. A tantárgyak oktatása előadás, szeminárium és gyakorlat formájában történik. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki.

Az oktatási programot úgy állítottuk össze, hogy a képzés megfeleljen a szak profiljának és a megszerzett ismeretek gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek. Ennek megfelelően a képzés fejleszti a hallgató elméleti, szakmai és módszertani képességeit.

A képzés elvégzésének feltétele az államvizsga után járó 10 kredit megszerzése (szakdolgozat védés), 134 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (az előírt kredit mennyiség 74%-a), legalább 36 kredit megszerzése a kötelezően választható tantárgyakból (az előírt kredit mennyiség 21,1%-a). A fennmaradó kreditmennyiséget a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak teljesítésével szerezheti meg. A alapszak sikeres elvégzéséhez 180 kredit megszerzése szükséges.

A nyelvi felkészülést az angol/német nyelvekből az Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék biztosítja. A nyelvi képzésnél külön hangsúlyt fektetünk a szakmai nyelvre, az informatikai szakszókészletre, az információs és infokommunikációs technológiákra, a szakmai kommunikációra, valamint a csapatmunkára.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.

Az alapképzésre történő felvétel alapvető követelménye a teljes középiskolai végzettség megszerzése.

A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvens profilja

Az alapképzés célja a hallgatók felkészítése a mesterképzésre, valamint a munkaerőpiaci közvetlen belépésre. Az alkalmazott informatika alapképzést elvégző hallgatók képesek megfelelni a digitális évszázad folyamatosan növekvő tudományos, műszaki és gazdasági kihívásainak.

Az alapképzést sikeresen elvégző hallgatók megszerzik a szakjukhoz tartozó szükséges elméleti ismereteket az informatika kulcsfontosságú szakterületeiről, valamint rendelkeznek az alapvető számítástechnika, matematikai, gazdaságtudományi, üzleti és menedzseri ismeretekkel.

Az alapképzést sikeresen elvégző hallgatók legalább egy nemzetközi idegen nyelvet használnak aktívan és legalább egy további nyelvet pedig megértenek alapfokon. A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek önállóan megoldani informatikai problémákat, valamint részt vehetnek számítástechnikai rendszerek tervezésében és működtetésében. A hallgatók képesek lesznek különböző információforrások hatékony használatára, beleértve az internetet, valamint saját munkájuk és ismereteik bemutatására és átadására.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A hallgatók képesek lesznek komplex projektek kivitelezésére önállóan és csapatban, képesek saját munkájuk és ismereteik bemutatására és átadására. A hallgatók képesek saját és mások munkáját megszervezni, valamint egy csapat munkáját menedzselni. A képzés után a hallgatók képesek saját üzleti / vállalkozói tevékenységet végezni. A végzős hallgatók elhelyezkedhetnek, mint menedzser, elemző, szoftvertervező, vagy banki specialista. A hallgatók dolgozhatnak biztosítótársaságoknál, konzultációs vállalatokban, az iparban vagy az oktatásban. Elhelyezkedhetnek alkalmazások tervezésben, változatos profilú versenypiaci vállalkozásokban, vállalatokban, cégekben, a szolgáltatóiparban valamit szoftverfejlesztő cégeknél.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a  Tiszti Pavilon, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: DP005, K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: DP001, DP002, DP003, G202, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: INFO1, INFO2, INFO3, K106, G313
d) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont

Az épületek virtuális bejárása.

Az alkalmazott informatika tanulmányi program hallgatói számára a számítógépes labor számítógépein az alapfelszereltség mellet az alábbi szoftverek is elérhetőek:  Lazarus, Eclipse, Blender, Imagine, LogicSim, Matlab, MS Office, Visual Studio, GNS 3, Dev-C++, Gimp, Paint.net, Veyon.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE  hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre. A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AIS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés. 
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8.  A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.

9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver a vállalati pénzügyek és marketing oktatására.

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

Az alkalmazott informatika tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

 VII. Szolgáltatások

Az alkalmazott informatika tanulmányi programhallgatói számára rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

Kereskedelem és marketing 

Kereskedelem és marketing közös tanulmányi program

I. Alapinformációk.
II. Tanulmányi program tömör jellemzése.
III. Az abszolvens profilja.
IV. Abszolvensek érvényesülése.
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere.
V.1. Tantermek és felszereltségük.
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása.
VI. A tanulmányi programokat biztosító tanszékek.
VII. Szolgáltatások.
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok.

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 1.
 • Képzési forma: nappali
 • Tanulmányok standard időtartama: 3,5 év
 • Tanulmányi szak: Ökonómia és menedzsment
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: Bc.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A 8. Ökonómia és menedzsment tanulmányi szak Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi programjának célja, hogy a hallgatók olyan végzettséget és tudást szerezzenek, amely segítségével menedzseri funkciókat tölthetnek be a vállalatok irányításának alsó- és középső szintjén, mindezt legfőképp a marketing elemzés elkészítése, megfelelő marketingterv és marketingkommunikáció kidolgozása területén figyelembe véve a fogyasztói magatartást, a különböző döntési technikákat, valamint a nemzetközi marketing trendeket. 

A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 3,5 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. Minden szemeszter szorgalmi és vizsgaidőszakra van felosztva.

A hallgató standard terhelése nappali tagozaton egy akadémiai évben 60 kredit (szemeszterenként 30).

A tanulmányi program tantárgyakból áll. Az oktatás az egyes tantárgyak esetében standard módon valósul meg – előadások és szemináriumok formájában. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki.

A tanulmányok befejezésének feltétele 150 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (a teljes kreditszám 71,43%-a), legalább 37 kredit a kötelezően választható tárgyak csoportjából (a teljes kreditszám 17,62%-a), 20 kreditet a hallgató az államvizsgatárgyak sikeres abszolválásával szerez (2 tárgy x 10 kredit – a teljes kreditszám 9,52 %-a) és a fennmaradó krediteket a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak csoportjából szerezheti meg.

A nyelvi felkészülést az angol/német nyelvekből az Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék biztosítja. A nyelvi felkészítésnél a hangsúly a szakterminológia elsajátításán van a sikeres vállalaton belüli kommunikáció célját kitűzve.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.

A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvens profilja

A tanulmányi program a közgazdaságtudományi gondolkodás és az alsó- és középszintű marketing és menedzsment döntések meghozatali képességének fejlesztésére orientálódik. A tanulmányok célja nemcsak a kereskedelemmel, marketinggel kapcsolatos elméleti ismertek elsajátítása, hanem a köztük lévő, ill. a kereskedelmi folyamat résztvevői közötti kapcsolatok feltárása. A tanulmányi program lehetővé teszi az abszolvenseknek a marketing, menedzsment, jogi, nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi, számviteli, matematikai, statisztikai és informatikai tárgykörökben szerzett ismeretek kihasználását is.

Az alapszintű Kereskedelem és marketing közös tanulmányi program abszolvense képes egyszerű gazdasági jelenségek vállalaton belüli és azok környezetében zajló marketing, ill. kereskedelmi folyamatok elemzésére és ezekhez kapcsolódó egyszerű döntések meghozatalára, következtetések levonására, alternatív megoldási javaslat felvázolására.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A hallgató a Kereskedelem és marketing tanulmányi program abszolválását követően képes a vállalatok marketingtevékenységének elemzésére és értékelésére, ismeri a fogyasztói magatartás jellemzőit. Képes alkalmazni a marketingelemzés egyes lépéseit és javaslatot tud tenni az effektív marketingtevékenység megvalósítására, melyet megfelelő marketingkommunikációval és marketingtervvel tud alátámasztani. 

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont
Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés. 
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8.  A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.

9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver a vállalati pénzügyek és marketing oktatására

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programokat biztosító tanszékek

A Kereskedelem és marketing tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

A Kereskedelem és marketing tanulmányi program hallgatói rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

Vidékfejlesztés 

Vidékfejlesztés közös tanulmányi program

I. Alapinformációk.
II. Tanulmányi program tömör jellemzése.
III. Az abszolvensek profilja.
IV. Abszolvensek érvényesülése.
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere.
V.1. Tantermek és felszereltségük.
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása.
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek.
VII. Szolgáltatások.
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok.

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 1.
 • Képzési forma: nappali
 • Tanulmányok standard időtartama: 3,5 év
 • Tanulmányi szak: Ágazati ökonómia és menedzsment
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: Bc.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A Vidékfejlesztés közös tanulmányi program célja, hogy a hallgatók olyan végzettséget és tudást szerezzenek, amely segítségével képesek legyenek a piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munkát végezni az agrár tudományok, ökonómia, menedzsment, elemzés, tanácsadás, agrár marketing, környezetvédelem regionális aspektusait szem előtt tartva különös tekintettel a főbb agrárgazdasági összefüggésekre és az ide vonatkozó szakmai irányelvekre.

A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 3,5 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. Minden szemeszter szorgalmi és vizsgaidőszakra van felosztva.

A hallgató standard terhelése nappali tagozaton egy akadémiai évben 60 kredit (szemeszterenként 30).

A tanulmányi program tantárgyakból áll. Az oktatás az egyes tantárgyak esetében standard módon valósul meg – előadások és szemináriumok formájában. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki.

A tanulmányok befejezésének feltétele 174 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (a teljes kreditszám 82,86%-a), legalább 24 kredit a kötelezően választható tárgyak csoportjából (a teljes kreditszám 11,43%-a), 2 kreditet a hallgató az államvizsgatárgyak sikeres abszolválásával szerez (a teljes kreditszám 0,95 %-a) és a fennmaradó krediteket a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak csoportjából szerezheti meg.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.

A tanulmányi program felvételi feltételeit a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvensek profilja

A Vidékfejlesztési alapképzést végzettek a termelés, a szolgáltatásnyújtás és a szakmai tanácsadás területén lesznek képesek feladatokat elvégezni a szervezés, irányítás, adminisztráció, logisztika területéhez kapcsolódóan. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az európai vidékfejlesztési szabványok, valamint a vidékfejlesztési programok tervezése és végrehajtása területén. Hasonló szakirányban mesterképzésen vehetnek részt.

A megszerzett agrártudományi, közgazdasági, gazdálkodási, üzemeltetési, elemzési és tanácsadási, kereskedelmi és agrármarketing, környezetvédelmi ismereteiknek köszönhetően, melyet kiegészítenek szakmai irányelvekkel, képesek olyan adekvát szakmai munka végzésére, melyet az aktuális munkaerőpiac elvár.

A Vidékfejlesztés alapszintű közös tanulmányi program abszolvensei iránt kereslet mutatkozik a területfejlesztés, a vidékfejlesztési és agrárgazdasági szakmai szervek, vidékfejlesztési egyesületek, szakmai érdekképviseletek, agrárgazdaság, ill. pénzintézetek részéről. Ezen a területen a hallgatók két választható irányvonal mentén mélyíthetik el tudásukat: területfejlesztés, agrárgazdaságtan.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A hallgató a Vidékfejlesztés tanulmányi program abszolválását követően képes feladatokat végrehajtani a termelés, szolgáltatásnyújtás és a szakmai tanácsadás terültén olyan tevékenységekhez kapcsolódóan, mint a szervezés, irányítás, adminisztratív feladatok és logisztika.

A megszerzett agrártudományi, közgazdasági, gazdálkodási, üzemeltetési, elemzési és tanácsadási, kereskedelmi és agrármarketing, valamint környezetvédelmi ismereteiknek köszönhetően, melyet szakmai irányelvekkel, kapcsolatos ismeretekkel egészítenek ki, képesek olyan adekvát szakmai munka végzésére, melyet az aktuális munkaerőpiac elvár. Az abszolvensek rendelkeznek megfelelő szakmai tudással az európai vidékfejlesztési normákkal, vidékfejlesztési programok tervezésével és realizálásával kapcsolatban.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont

Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.

2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:

 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

3. SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.

4. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés. 

5. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8. A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.

9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver a vállalati pénzügyek és marketing oktatására

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

A Vidékfejlesztés tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

A Vidékfejlesztés tanulmányi program hallgatói számára rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

Vállalati gazdaságtan és menedzsment 

Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program

I. Alapinformációk.
II. Tanulmányi program tömör jellemzése.
III. Az abszolvens profilja.
IV. Abszolvensek érvényesülése.
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere.
V.1. Tantermek és felszereltségük.
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása.
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek.
VII. Szolgáltatások.
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok.

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 1.
 • Képzési forma: nappali / levelező
 • Tanulmányok standard időtartama: 3 év / 4 év
 • Tanulmányi szak: Ökonómia és menedzsment
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: Bc.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar / szlovák

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A 8. Ökonómia és menedzsment tanulmányi szak Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi programjának célja, hogy a hallgatók olyan végzettséget és tudást szerezzenek, amely segítségével menedzseri funkciókat tölthetnek be a vállalatok irányításának alsó- és középső szintjén, mindezt legfőképp a költségvetések és kalkulációk, termelés- és szolgáltatástervezés és menedzsment, pénzügy és számvitel, személyügyi menedzsment és vállalati folyamatok szervezésének területein. A tanulmányi program abszolvensei képesek egy idegen nyelven, B2-es szinten prezentálni magukat.

A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 3 év, levelező tagozaton 4 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. Minden szemeszter szorgalmi és vizsgaidőszakra van felosztva.

A hallgató standard terhelése nappali tagozaton egy akadémiai évben 60 kredit (szemeszterenként 30), levelező tagozaton 40 kredit (szemeszterenként 20 kredit). A tanulmányi program tantárgyakból áll. Az oktatás az egyes tantárgyak esetében standard módon valósul meg – előadások és szemináriumok formájában. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki.

A tanulmányok befejezésének feltétele 108 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (a teljes kreditszám 60%-a), legalább 36 kredit a kötelezően választható tárgyak csoportjából (a teljes kreditszám 20%-a), 27 kreditet a hallgató az államvizsgatárgyak sikeres abszolválásával szerez (3 tárgy x 9 kredit – a teljes kreditszám 15 %-a) és a fennmaradó krediteket a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak csoportjából szerezheti meg.

A nyelvi felkészülést az angol/német nyelvekből az Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék biztosítja. A nyelvi felkészítésnél a hangsúly a szakterminológia elsajátításán van a sikeres vállalaton belüli kommunikáció célját kitűzve. A tanulmányok sikeres befejezésének feltétele a nyelvi tárgyak sikeres abszolválása is.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.

A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvens profilja

A tanulmányi program a közgazdaságtudományi gondolkodás és az alsó- és középszintű menedzsment döntések meghozatali képességének fejlesztésére orientálódik. A tanulmányok célja nem csak a kalkulációk, költségvetések, termelésmenedzsment, tervezés és vállalati folyamatszervezés elméleti ismereteinek elsajátítása, hanem a gyakorlati alkalmazásuk is. A tanulmányi program lehetővé teszi az abszolvensnek a nemzetgazdasági, jogi, nemzetközi kereskedelmi, marketing, pénzügyi, számviteli, statisztikai és informatikai tárgykörökben szerzett ismeretek kihasználását is.  

Az alapszintű Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program abszolvense képes egyszerű gazdasági jelenségek és vállalaton belüli és azok környezetében zajló folyamatok elemzésére és egyszerű menedzsment döntések meghozatalára. Képes közepesen igényes menedzsment funkcióhoz kötődő feladatok megoldására alsó- és középvezetői szinteken és ezt leginkább a kalkulációk, költségvetések készítése, termelésmenedzsment, tervezés és vállalati folyamatszervezés területeken. Szintén ismeretekkel rendelkezik a nemzetgazdasági, jogi, nemzetközi kereskedelmi, marketing, pénzügyi, számviteli, statisztikai és informatikai tárgykörökben.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A hallgató a tanulmányi program abszolválását követően képes a menedzseri funkciók betöltésére a alsó- és középvezetői szinteken és ezt leginkább a kalkulációk, költségvetések készítése, termelésmenedzsment, tervezés és vállalati folyamatszervezés területeken. Szintén ismeretekkel rendelkezik a nemzetgazdasági, jogi, nemzetközi kereskedelmi, marketing, pénzügyi, számviteli, statisztikai és informatikai tárgykörökben a vállalat alsószintű és középvezetői szintjén. A hallgatók a tanulmányi program abszolválását követően menedzseri funkciókat tölthetnek be a vállalatok irányításának operatív és középvezetői szintjén, mindezt legfőképp a költségvetések és kalkulációk, termelés- és szolgáltatástervezés és menedzsment, pénzügy és számvitel, személyügyi menedzsment és vállalati folyamatok szervezésének területein. A tanulmányi program abszolvensei képesek egy idegen nyelven B2-es szinten prezentálni magukat.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

Az uplatnenie absolventov internetes weboldalról származó információk a Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program abszolvenseinek munkaerőpiaci érvényesülését mutatják be.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek:K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont

Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés.  
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8.  A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.

9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver a vállalati pénzügyek és marketing oktatására

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

A Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

A Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program hallgatói rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.