Doktoranduszi képzés

Matematika és informatika oktatásának elmélete 

Matematika és informatika oktatásának elmélete tanulmányi program                                                                                                                                                     

I. Alapinformációk
II. Tanulmányi program tömör jellemzése
III. Az abszolvens profilja
IV. Abszolvensek érvényesülése
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere
V.1. Tantermek és felszereltségük
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek
VII. Szolgáltatások
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 3.
 • Képzési forma: nappali
 • Tanulmányok standard időtartama: 4 év
 • Tanulmányi szak: 22. - matematika

                 18. - informatika

 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: philosophiae doktor (PhD.)
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar / szlovák

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A tanulmányi program célja biztosítani a matematika és informatika oktatásához kapcsolódó jelenségek tudományos értékeléséhez szükséges szakmai és módszertani alapokat. Elsajátítani az önálló és csoportos tudományos munka és a tudományos kutatás alapelveit, a probléma tudományos megfogalmazását, komplex tudományos, ill. szakmai problémák és tudományos eredmények bemutatását.

A tanulmányi program tartalma:

1. év:

 • tájékozódás a tudományos kutatással a disszertációs munka által meghatározott szakirányban,
 • az önálló tudományos kutatás alapkészségeinek elsajátítása
 • a tantárgy pedagógiai, módszertani és pszichológiai sajátosságainak elsajátítása, vizsgák a szakterület tudományágaiban,

2. év:

 • az értekezés témája által meghatározott önálló tudományos kutatás
 • a tanulmányi terület tartalmi magjának elsajátítása,
 • disszertációs vizsga.

3. év:

 • a tudományterület tartalmi magjának alkalmazása saját tudományos kutatásaiban és eredményeiben.

4. év:

 • a tudományterület tartalmi magjának alkalmazása saját tudományos kutatásaiban és eredményeiben.
 • disszertációs munka védése.

Tanulmányi rész:

 1. Előadások, szemináriumok és vizsgák kötelező tantárgyakból (ajánlott tanulmányi terv szerint).
 2. Kötelezően választható tárgyak a disszertációs munka témájának megfelelően (ajánlott tanulmányi terv szerint).
 3. Választható tárgyak (ajánlott tanulmányi terv szerint).

Kiegészítő információk:

 • A tanulmány része a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó - a témavezető által meghatározott - szakmai munka ellátása is.
 • A disszertációs munka témájához kapcsolódó témákban választott előadás vagy konzultáció lehetősége. A feltételek teljesítéséről és a kreditek odaítéléséről a tantárgy szakfelelőse dönt. A tantárgy tartalma és formája a disszertációs munka kidolgozásához vezet.
 • A hallgatói mobilitás keretében a doktorandusz egy másik szlovákiai vagy külföldi egyetemen vehet  részt a szükséges előadásokon és konzultációkon.

Tudományos rész:

 • a doktorandusz elkészíti, megvalósítja és interpretálja saját tudományos kutatását,
 • bekapcsolódik a tudományos csapatmunkába a témavezetőjével a munkahelyén,
 • eredményeit szakmai konferenciákon, szakmai folyóiratokban, kiadványokban publikálja.
 • konkrét célokat és azok teljesítésének határidejét a tanulmányi program tartalmazza, ennek a képzési területnek az eredménye a kreditek megszerzése mellett a disszertációs munka kidolgozása és megvédése is.

A doktorandusz tudományos tevékenységének egyes eredményei a tudományos rész kötelezően választható tárgyai közé tartoznak. E tevékenységeket, mint kötelezően választható kurzusok részletes leírását, beleértve a krediteket is, a tanulmányi program javasolt tanulmányi terve és az információs lapok tartalmazzák.

Államvizsga:

 1. A disszertációs munka projektjének előkészítése és a disszertációs vizsga,
 2. A disszertációs munka védése.

III. Az abszolvens profilja

A abszolvens képes elméleti és gyakorlati szempontból igényes publikációk önálló tanulmányozására és a szerzett ismeretek hatékony felhasználására elméleti és gyakorlati problémák megoldása során. Szakterületén és a kapcsolódó területeken belül ismeri a tudományos munka módszereit és alapelveit. Elsajátítja a tudományos kutatási módszereket a matematika/informatika illetve a matematika/informatika oktatása területén.

Képes a tanulók és hallgatók tudásának értékelésére és elemezésére, valamint új technológiák bevezetésére és alkalmazására a matematika/informatika oktatásában beleértve az e-learninget is. A tudományterületeken megszerzett ismeretek és készségek lehetővé teszik a végzett hallgató számára, hogy kellően alkalmazkodóképes legyen az oktatási folyamatban és az új didaktikai technológiák alkalmazása során felmerülő problémák megoldásában. Emellett tapasztalatot szerez az eredményei tudományos konferenciákon való bemutatásában, hazai illetve nemzetközi tudományos folyóiratokban való publikálásában.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A végzett hallgató a diploma megszerzése után elhelyezkedhet, mint kutató-pedagógiai dolgozó az egyetemeken, mint kutató az STA munkahelyein vagy tanszéki kutatóintézetekben, és mint kutatócsoport vezető illetve tag módszertani központoknál.

A végzett hallgató ismeri a tudományos munka módszertanát, képes önállóan megoldani elméleti és gyakorlati jellegű problémákat. Követi az aktuális szakirodalmat beleértve a multimédiát is. Képes a legfrissebb kutatási eredmények felhasználására a matematika/ informatika oktatásával kapcsolatos problémák megoldása során.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

A Selye János Egyetem nagy hangsúlyt fektet a végzett hallgatók pályafutásának nyomon követésére. A regisztráló végzősök kérdőíven adhatnak tájékoztatást foglalkoztatásukról, ezzel is segítve valós képet kialakítani végzettjeink munkaerő-piaci sikerességéről.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a  Tiszti Pavilon épületében található alábbi termekben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek:DP005
b) szemináriumi helyiségek: DP001, DP002, DP003, DP004
c) számítógépes helyiségek: INFO1, INFO2, INFO3

Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő    folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére             szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés. 
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

A Matematika és informatika oktatásának elmélete tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

A Matematika és informatika oktatásának elmélete tanulmányi program hallgatói számára rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program                                                                                                                                                        

Lehetséges struktúra tartalma

I. Alapinformációk
II. Tanulmányi program tömör jellemzése
III. Az abszolvens profilja
IV. Abszolvensek érvényesülése
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere
V.1. Tantermek és felszereltségük
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek
VII. Szolgáltatások
VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 3.
 • Képzési forma: nappali / levelező
 • Tanulmányok standard időtartama: 3 év / 4 év
 • Tanulmányi szak: Ökonómia és menedzsment
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: PhD.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar / szlovák

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A doktoranduszi képzés célja a közgazdaságtan és menedzsment területén előforduló jelenségek tudományos értékelésének filozófiai és módszertani alapjainak elsajátítása, a tudományos kutatás módszertani alapjainak elsajátítása a menedzsment tudomány vonatkozásában, az egyéni és csoportos tudományos munka elveinek elsajátítása, tudományos kutatás, tudományos probléma megfogalmazása, komplex tudományos problémák megoldása, valamint tudományos eredmények bemutatása.

A végzett hallgatók ismerik a közgazdaságtan és menedzsment területén végzett tudományos munka standardjait, elveit és módszereit. Képesek önállóan tervezni, szervezni és értékelni a gazdasági jelenségeket, valamint részt venni a szakterület elméletének kialakításában.

A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 3 év, levelező tagozaton 4 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. 

A doktorandusz a tanulmányi időszak alatt 180 kreditet köteles összegyűjteni. A tanulmányi program két részből tevődik össze, ezek a tanulmányi és a tudományos rész. A tanulmányi rész teljesítéséhez a doktorandusznak legalább 60 kreditet kell megszereznie, ehhez teljesítenie kell az összes kötelező tárgyat és a kötelezően választható tárgyak közül legalább hármat legalább 15 kredit erejéig. A tudományos rész teljesítéséhez a hallgató legalább 60 kreditet köteles megszerezni. A disszertációs vizsga letétele 20 kreditet, a disszertációs munka védése 40 kreditet ér.

A tanulmányi részben a tantárgyak oktatása standard formában történik: előadás, szeminárium/ gyakorlat, ahol a hangsúly a doktorandusz önálló projektmunkáján van. A tanulmányi rész magába foglalja a szakirodalom egyéni tanulmányozását is, amely a doktoranduszi kutatás elméleti részét alapozza meg. A kötelező tantárgyakat szabadon választható tárgyak kínálata egészíti ki, amelyből a doktorandusz a saját disszertációs témájának megfelelően választhat. A szükséges kreditszám a kötelező tárgyak, valamint a kötelezően választható tárgyak teljesítésével együtt szerezhető meg.

A doktoranduszi képzés tudományos része a doktorandusz egyéni és csapatban végzett tudományos munkájából áll, amely a doktoranduszi kutatásának témájához kapcsolódik.

A doktoranduszi képzés részét képezi továbbá az oktatói munkában való aktív közreműködés, legfeljebb átlagosan 4 órában hetente az adott akadémia évben.

A tanulmányok sikeres befejezésének feltétele a disszertációs vizsga. A disszertációs vizsgára való jelentkezés feltétele a kötelező tárgyak, valamint a kötelezően választható tárgyak teljesítése. A disszertációs vizsga írásos része a doktoranduszi kutatás projektjének kidolgozását jelenti. Disszertációs vizsga szóbeli része a benyújtott disszertációs kutatási projekt tudományos megvitatását, valamint a vizsgabizottság tagjai által felmerült kérdések megválaszolását jelenti.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.

A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvens profilja

A tanulmányi program biztosítja a hallgatók szakirányú képzését, az alap- és alkalmazott kutatás elvégzéséhez és irányításához szükséges módszertani és technikai ismeretek tekintetében. A végzett hallgatók képesek magasan kvalifikált szakirányú oktatóként, valamint tanácsadóként, kutatóként és menedzserként dolgozni. A tanulmányi program abszolvensei áttekintéssel rendelkeznek a menedzsment, a közgazdaságtudomány és a mikroökonómia korábbi és kortárs elméleteiről, képesek módszeresen elemezni az üzleti gyakorlat tartalmi-, eljárásbeli és diagnosztikai problémáit. Alkalmasak továbbá az adott szakterület oktatóinak, pedagógiai munkatársainak továbbképzésében való oktatói közreműködésre is.

A doktoranduszi programban résztvevő hallgatók elsajátítják az alap- és alkalmazott kutatás tudományos módszereit a közgazdaságtan és az üzletvezetés területén. A végzett hallgatók képesek problémákat meghatározni, elemezni a vállalat gazdasági és vezetési jelenségeit, folyamatait, általánosítani tudják a megszerzett ismereteket, képesek hozzájárulni a közgazdasági elmélet és vezetési gyakorlat fejlesztéséhez.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A doktoranduszi program elvégzésével harmadfokú egyetemi végzettség szerezhető, amely alkalmassá tesz kutatási területen való elhelyezkedésre, akár főiskolai/egyetemi oktatóként való elhelyezkedésre, illetve vezető pozíció betöltésére. Az abszolvens képes individuális, koncepciós és tudományos-kutatói aktivitásra. A tudományos fokozat megszerzésével az abszolvens alkotó team tagjaként vagy vezetőjeként helyezkedhet el a köz- és a magánszférában, az iparban, az agrár- és élelmiszeriparban vagy a termelés és szolgáltatás különböző területein.  Vagyis mindenhol, ahol vállalati szinten szükség van a közgazdaságtan és menedzsment területén végzett tudományos munkára, nemcsak itthon, hanem különösen az európai egységes piac tágabb környezetében.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

Az Uplatnenie absolventov internetes weboldalról származó információk a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program abszolvenseinek munkaerőpiaci érvényesülését mutatják be.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont

Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása

A SJE  hallgatói és alkalmazottai részére  az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés.  
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8.  A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.  

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program hallgatóinak rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.