Mesterképzés

Alkalmazott informatika 

Alkalmazott informatika tanulmányi program                                                                                                                                                        

I. Alapinformációk
II. Tanulmányi program tömör jellemzése
III. Az abszolvens profilja
IV. Abszolvensek érvényesülése
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere
V.1. Tantermek és felszereltségük
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres  hátterének biztosítása
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek
VII. Szolgáltatások
VIII.  Tanulmányi terv és információs lapok

I. Alapinformációk

 • Képzés szintje: 2.
 • Képzési forma: nappali
 • Tanulmányok standard időtartama: 2 év
 • Tanulmányi szak: Informatika
 • Tanulmányok módja: jelenléti
 • Abszolvensek fokozata: Mgr.
 • Információ az oktatás nyelvéről: magyar, szlovák

II. Tanulmányi program tömör jellemzése

A tanulmányi program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adjon át a hallgatóknak, amelyek segítségével a képzés elvégzése után be tudnak lépni a munkaerőpiacra és gyorsan integrálódhatnak különböző üzleti munkafolyamatokba. A képzés továbbá alkalmas arra, hogy a hallgatók tanulmányaikat doktoranduszi szinten folytathassák alkalmazott informatika vagy ahhoz hasonló szakirányon. A tanulmányi program az alkalmazott informatika alapképzésre épít, és a program során a hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni az egyetemen folyó kutatásokba.

A képzés évfolyamok szerint van felosztva. A képzés hossza 4 félév, vagyis 2 akadémiai év. Egy félév szorgalmi- és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak 13 hétből, míg a vizsgaidőszak 6 hétből áll. Egy akadémiai év során 60 kredit, félévenként 30 kredit megszerzése ajánlott. A képzési program tárgyakra van osztva. A tantárgyak oktatása előadás, szeminárium és gyakorlat formájában történik. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki.

Az oktatási programot úgy állítottuk össze, hogy a képzés megfeleljen a szak profiljának és a megszerzett ismeretek gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek. Ennek megfelelően a képzés fejleszti a hallgatók elméleti, szakmai és módszertani képességeit.

A hallgatók az összes kötelező tárgy teljesítése mellett a fennmaradó kreditmennyiséget a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak teljesítésével szerzik meg. A mesterszak sikeres elvégzéséhez 120 kredit megszerzése szükséges.

A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza. A mesterképzésre történő felvétel alapvető követelménye az alkalmazott informatika alapszak vagy az ahhoz hasonló alapszak sikeres elvégzése.

A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.

III. Az abszolvens profilja

Az alkalmazott informatika mesterképzést úgy állítottuk össze, hogy a képzés során a hallgatók megismerjék az informatikában alkalmazott módszereket, az algoritmusok matematikai hátterét, az algoritmusok alkalmazhatóságát, és képesek legyenek különböző problémák kreatív megoldására.

A képzés elvégzése után a hallgatók informatikai rendszerek széles körét képesek elemezni, feltervezni, implementálni és üzemeltetni. A mesterképzés után a hallgatók képesek önálló kutatást végezni és megoldásokat javasolni alkalmazott informatikai problémákra.

Az alkalmazott informatikai ismeretek mellett a képzés során a hallgatók tapasztalatot szereznek  hipotézisek felállításában, kísérletek megtervezésében, valamint problémák formális leírásában. A hallgatók képesek támogatni informatika rendszerek tervezését, építését, implementációját és üzemeltetését.

A hallgatók továbbá megtanulnak önállóan és csapatban dolgozni, megtanulnak önállóan fejlődni és képesek önálló ismeretszerzésre a saját szakmai előmenetelük érdekében. A hallgatók a képzés befejezése után is folyamatosan nyomon követik az informatikai technológiák fejlődését azért, hogy a tudásuk naprakész maradhasson.

A képzés részét képezik az összetett intelligens rendszerek, szakértő rendszerek és kapcsolódó technológiák ismereteinek megszerzése. A hallgatók továbbá ismerik a diszkrét optimalizáció alapvető algoritmusait, a kriptográfia a képfeldolgozás és a számítógépes látás alapjait. Ismereteik kiterjednek a robotika az autonóm mobilis rendszerek és neuronhálózatok tárgykörére is. A hallgatók képesek komplex műszaki megoldások alkalmazására modern módszerek szerint a legújabb technológiák alkalmazásával. A hallgatók saját informatikai megoldásokat tudnak készíteni, melyeket kreatívan alkalmaznak a gyakorlatban.

IV. Abszolvensek érvényesülése

A tanulmányi programot elvégző hallgatók olyan versenypiaci szereplőknél és állami intézményekben helyezkedhetnek el, melyek profiljába beletartozik a számítógépes technológiák fejlesztése, telepítése és üzemeltetése. A hallgatók az informatika ismereteit a gazdaság legkülönbözőbb területein hasznosíthatják, úgy mint adminisztráció, közlekedés, egészségügy, informatika fejlesztés, informatika rendszerépítés, informatikai rendszerek üzemeltetése, számítástechnikai programozás és programtervezés, hálózatépítés és üzemeltetés, kommunikációs rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, valamint navigációs rendszerek tervezése és üzemeltetése.

Napjainkban egyre növekvő igény tapasztalható az informatikusok iránt. A magas színvonalú oktatás és a képzés gyakorlati elemei leegyszerűsítik a hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését.

A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve.

Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.

V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a Tiszti Pavilon,  a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar,a Konferencia Központ épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

 

a) előadóhelyiségek: DP005, K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: DP001, DP002, DP003, G202, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: INFO1, INFO2, INFO3, K106, G313
d) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont

 

Az épületek virtuális bejárása.

 

Mesterképzés, Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

V.1. Tantermek és felszereltségük

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont 
Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres  hátterének biztosítása

A SJE  hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést.

Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.

A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai:

 1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik.
 2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 • elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig),
 • tanulmányok átfogó nyilvántartása,
 • tanulmányi programok nyilvántartása,
 • záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába),
 • a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása,
 • adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez,
 • abszolvensek portálja.

Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.

 1. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 2. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés. 
 3. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.

6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának.

7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.

8.  A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat.

9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver a vállalati pénzügyek és marketing oktatására.

A hallgatók információval való ellátása:

 • e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
 • az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével,
 • az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
 • az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.

VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek

Az alkalmazott informatika tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:

VII. Szolgáltatások

Az alkalmazott informatika tanulmányi programban résztvevő hallgatók számára rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:

VIII. Tanulmányi terv és információs lapok

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program

TARTALOM
 
Alapinformációk
Tanulmányi program tömör jellemzése
Az abszolvens profilja
Abszolvensek érvényesülése
A tan. program a anyagi-technikai háttere
- V.1. Tantermek és felszereltségük
- V.2. A tanulmányi pogram információs, kommunikációs és szoftveres  hátterének biztosítása
A tanulmányi programot biztosító tanszékek
Szolgáltatások
Tanulmányi terv és információs lapok
 
I. Alapinformációk
 
• Képzés szintje: 2. 
• Képzési forma: nappali / levelező 
• Tanulmányok standard időtartama: 2 év / 3 év
• Tanulmányi szak: Ökonómia és menedzsment
• Tanulmányok módja: jelenléti 
• Abszolvensek fokozata: Mgr. 
• Információ az oktatás nyelvéről: magyar / szlovák
 
II. Tanulmányi program tömör jellemzése
 
A tanulmányi program célja kis-és középvállalati közgazdász és menedzser szakemberek képzése, illetve sikeres vállalkozók nevelése. A tanulmányi program felkészíti a végzős hallgatókat, hogy megállják a helyüket a gazdasági folyamatok komplex menedzselése terén, s az üzletvezetés területén különös tekintettel a kis- és középvállalkozások vállalkozói tevékenységeire nézve. 
A mesterképzésben végzett hallgató az üzleti - gazdasági gyakorlatban felmerülő problémákon túl képes a családi vállalkozások problémáit is sikeresen megoldani. Képessé válik olyan döntések meghozatalára, megoldási javaslatok felvázolására, amelyek biztosítják a kis- és középvállalkozások sikerességét. A hallgató két kulcsfontosságú világnyelv egyikén (angol nyelv vagy német nyelv) megfelelően tud kommunikálni, ami a nemzetközi üzleti környezetben való érvényesülés előfeltétele.
 
A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 2 év, levelező tagozaton 3 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. Minden szemeszter szorgalmi és vizsgaidőszakra van felosztva. 
A hallgató standard terhelése nappali tagozaton egy akadémiai évben 60 kredit (szemeszterenként 30), levelező tagozaton 40 kredit (szemeszterenként 20 kredit). A tanulmányi program tantárgyakból áll. Az oktatás az egyes tantárgyak esetében standard módon valósul meg – előadások és szemináriumok formájában. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki. 
 
A tanulmányok befejezésének feltétele 72 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (a teljes kreditszám 60%-a), legalább 18 kredit a kötelezően választható tárgyak csoportjából (a teljes kreditszám 15%-a), 24 kreditet a hallgató az államvizsgatárgyak sikeres abszolválásával szerez (3 tárgy x 8 kredit – a teljes kreditszám 20 %-a) és a fennmaradó krediteket a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak csoportjából szerezheti meg. 
A szakmai gyakorlat a képzés része, amelyet a hallgató önmaga biztosít egy segítőkész tanár együttműködésével.
 
A nyelvi felkészülést az angol/német nyelvekből az Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék biztosítja. A nyelvi felkészítésnél a hangsúly a szakterminológia elsajátításán van a sikeres vállalaton belüli kommunikáció célját kitűzve. A tanulmányok sikeres teljesítésének feltétele egy világnyelvből (angol nyelv vagy német nyelvből) való vizsga letétele, mely a kötelezően választható tantárgyak blokkjában található.
A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.
A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.
 
III. Az abszolvens profilja
 
A tanulmányi program a végzetteket a gazdasági folyamatok átfogó menedzselésére szakosítja kifinomult módszerek alkalmazásával és modern információs rendszerek révén. A tanulmányi program célja menedzser szakemberek képzése a vállalati szféra illetve a civil és állami szervezetek vezetői döntéshozatali folyamatainak támogatására.
 
A mesterképzésben végzettek általános menedzsment ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek a legjobb multinacionális és hazai vállalatok modern, tudományosan bizonyított ismeretein és gyakorlatán alapulnak. A végzettek közvetlenül a diploma megszerzése után junior-menedzseri pozíciókon helyezkedhetnek el, majd bizonyos idő elteltével magasabb vezetői szintre juthatnak. Képesek irányítani a vállalat funkcionális részeit: ökonómia és pénzügy, marketing és értékesítés, termelés és logisztika, tervezés és stratégia. A felsőfokú oktatás második szintjén végzett hallgatók a nemzetközi piacon is érvényesülhetnek. A végzett hallgató a kitűzött cél elérése érdekében tevékenységeket koordináló és integráló, döntési jogkörrel rendelkező, a céget szakmailag irányító általános menedzserré válik.
 
IV. Abszolvensek érvényesülése
 
A végzett hallgató képes koncepcionálisan és átfogóan megoldani a vállalati és gazdasági problémák széles körét, beleértve elsősorban a termelés és az üzleti tevékenység tervezését, vezetését és irányítását a tanulmányi program elvégzése után. A tanulmányok megteremtik az üzleti gyakorlat, valamint a köz- és állami intézmények részére magasan kvalifikált közgazdászok és menedzserek felkészítésének előfeltételeit. A végzett hallgatók sikeresen alkalmazzák idegen nyelvű szakmai kommunikációs készségeiket a nemzetközi gazdasági környezetben is.
 
A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve. 
 
Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.
 
Az Uplatnenie absolventov internetes weboldalról származó információk a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program abszolvenseinek munkaerőpiaci érvényesülését mutatják be. 
 
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere

Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.

a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont 

Az épületek virtuális bejárása.

V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása
 
A SJE a hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést. 
 
Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.
  
A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai: 
 
1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik. 
 
2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 
• elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig), 
• tanulmányok átfogó nyilvántartása, 
• tanulmányi programok nyilvántartása, 
• záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába), 
• a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása, 
• adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez, 
• abszolvensek portálja.
 
Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.
 
3. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 
4. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés.  
 
5. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.
 
6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának. 
 
7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.
 
8. A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat. 
 
9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver 
 
A hallgatók információval való ellátása:
 
• e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
• az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével, 
• az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
• az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek 
 
A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:
 
 
VII. Szolgáltatások
 
A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program hallgatóinak rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:
 
 
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.