Katedra informatiky

Vítame Vás na stránke Katedry informatiky!

Katedra informatiky svoju novodobú históriu začala písať 6. februára 2020, kedy na základe rozhodnutia Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky sa bývalá Katedra matematiky a informatiky rozdelila na dve samostatné katedry. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výskum v rôznych oblastiach informatiky, aplikovanej informatiky, robotiky, na výskum v oblasti teórie vyučovania informatiky a na výučbu predmetov v nasledovných študijných programoch:

  • Aplikovaná informatika na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia,
  • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia,
  • Podnikové hospodárstvo a manažment na bakalárskom stupni štúdia,
  • Predškolská a elementárna pedagogika na bakalárskom stupni štúdia,
  • Rozvoj vidieka na bakalárskom stupni štúdia,
  • Teória vyučovania matematiky a informatiky na doktorandskom stupni štúdia.

Katedra informatiky disponuje moderne vybavenými učebňami s dobrým materiálovým zabezpečením a jej súčasťou je aj Inteligentné robotické centrum, ktoré zabezpečuje dobrý prístrojový a technický základ pre výskum a vedeckú spoluprácu. Zamestnanci katedry venujú značnú pozornosť aj príprave vysokoškolských učebných materiálov, zúčastňujú sa na vedeckých konferenciách, sympóziách a aktívne sa zapájajú do riešenia domácich aj zahraničných projektov.

ING. ONDREJ TAKÁČ, PHD.

Osobná stránka

 

Pedagogickí zamestnanci:

prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
prof. József Zoltán Kató, DSc.
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Dr. habil. Attila Elemér Kiss, CSc.
Dr. habil. András Molnár, PhD.
Dr. habil. Sándor Szénási, PhD.
PaedDr. Krisztina Czakóová,
PhD.RNDr. Štefan Gubo, PhD.
Dr. habil. Gábor Kiss, PhD.
László Marák, PhD.
Ing. Ondrej Takáč, PhD.
PaedDr. Ladislav Végh, PhD.
RNDr. József Udvaros, PhD.
PaedDr. Márk Csóka
Mgr. Norbert  Annuš
Mgr. Dávid Paksi 
 

Vedeckovýskumní zamestnanci:

Balázs Tusor
 

Denné štúdium:

Mgr. Annus Norbert
PaedDr. Csóka Márk
Mgr. Paksi Dávid

Inteligentné robotické centrum

Inteligentné robotické centrum bolo vybudované vďaka úspešnej realizácii projektu OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“ v roku 2015. Inteligentné robotické centrum je na Katedre informatiky umiestnené na prvom poschodí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Hlavým cieľom Inteligentného robotického centra FEI UJS je realizácia výskumu a vývoja pomocou existujúcej infraštruktúry centra v nasledovných oblastiach: inteligentná robotika; inteligentný priestor (Ispace); eto-robotika (ETOSPACE); komunikácia medzi človekom a strojom; autonómna robotika (AUTOR); spolupráca robotických systémov; spolupráca leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV); snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov; bezpečnosť dopravy a vozidiel; počítačové videnie (3DVis) a výskum zameraný na databázové systémy, dátové štruktúry a na spracovanie informácií pomocou CLOUDu.

Zároveň na báze existujúcej infraštruktúry so zabezpečením ďalších špeciálnych prístrojov a softvérov bude možné výskum rozšíriť aj do ďalších oblastí priorít RIS3, napr. so spracovaním a vyhodnocovaním počítačového videnia a obrazov v reálnom čase s možnosťou využitia v biomedicíne a biotechnológii.

Riaditeľom Inteligentného robotického centra je: RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Edita Lami

Asistentka Katedry informatiky
E-mail:
Tel.: +421 35 3260 854

Osobná stránka

Adresa:

Katedra informatiky
Fakulta ekonómie a informatiky
Univerzita J. Selyeho
Elektrárenská 2. P.O. BOX 54.
945 01, Komárno
Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.