Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Doklad o vzdelaní, vydaný zahraničnou vysokou školou, vysokou školou z tretieho štátu alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu, možno uznať za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou má v kompetencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (sídlo a poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava), resp. vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený v predloženom doklade o vzdelaní.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sa realizuje uznanie dokladu o vzdelaní, sú: Zákon č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 106, ods. 1 – 5) a Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní. Doklad o vzdelaní môže byť predložený Univerzite J. Selyeho v Komárne (Úsek prorektora pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, Rektorát UJS, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno) len na akademické účely. Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní na akademické účely, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.

Uznanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní a realizuje sa v zmysle Zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

Žiadateľ k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (vzor je v samostatnom dokumente) priloží:
• overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou s úradným prekladom do slovenského jazyka,
• overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva, resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
• odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, k stupňu vzdelania a k typu vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní vydala.

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte. Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných v zahraničí, ktoré žiadateľ predložil na účel vydania rozhodnutia o uznaní vzdelania, v zmysle vyhlášky č. 238/2005 Z. z. uchováva Univerzita J. Selyeho v Komárne. Lehota na vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní dva mesiace od predloženia potrebných dokladov.

Žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. odvolať v lehote 15 dní na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote 30 dní od jeho doručenia. Poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní je odvodený od skutočných nákladov univerzity spojených s úkonmi uznávania. V zmysle vnútorného predpisu Školné a poplatky spojené so štúdium na Univerzite J. Selyeho v Komárne na akademický rok 2015/2016 je 99,50 EUR. Vzor žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní je dostupný tu.

Ďalšie informácie poskytne: Úsek prorektora pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov Rektorát UJS Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.