O fakulte

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len FEI UJS) je jedinou fakultou na Slovensku, ktorá umožňuje študentom získať vysokoškolské vzdelanie v jazyku maďarskej národnostnej menšiny v oblasti ekonómie a informatiky.

Fakulta ponúka od akademického roku 2018/19 na prvom stupni štúdia možnosť študovať v štyroch študijných programoch:

  • Aplikovaná informatika je zameraná na prípravu odborníkov v kľúčových oblastiach informatiky, ktorí sú schopní zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho rozvoja, analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať počítačové a informačné systémy.
  • Podnikové hospodárstvo a manažment je študijný program ponúkaný v dennej i v externej forme štúdia, orientovaný na rozvíjanie ekonomického myslenia a zručností v prijímaní rozhodnutí na nižšej až strednej úrovni manažmentu.
  • Obchod a marketing je spoločný študijný program zabezpečovaný v spolupráci s Univerzitou Corvinus v Budapešti.
  • Rozvoj vidieka je spoločný študijný program zabezpečovaný v spolupráci s Univerzitou Szent István v Gödöllő.

Vyučujúci FEI UJS zabezpečujú časť štúdia spoločného študijného programu, druhá časť je zabezpečená vyučujúcimi partnerskej inštitúcie. Absolventi získajú diplom oboch inštitúcií.

Fakulta zabezpečuje 2 študijné programy na druhom stupni štúdia v súčasnosti.  Ekonomika a manažment podniku ponúka možnosť pokračovania v štúdiu pre absolventov prvého stupňa štúdia ekonomického zamerania. Absolvent študijného programu je schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v širšom kontexte manažovať, navrhovať riešenia a rozhodovať. Riadenie podniku je v súčasnosti zabezpečovaný už len pre posledné ročníky externej formy štúdia s cieľom pripravenia absolventov na manažérske rozhodovanie v malých a stredných podnikoch.

Doktorandský študijný program FEI UJS Ekonomika a manažment podniku sa zameriava hlavne na vedu a výskum, preto je jeho hlavným cieľom z najzdatnejších absolventov vychovať vedeckých odborníkov v oblasti ekonómie pre tento región Slovenska.

Fakulta okrem učiteľstva matematiky a informatiky zabezpečuje aj vyučovanie predmetov matematiky a informatiky pre ďalšie fakulty univerzity.

Fakulta svojimi študijnými programami okrem teoretických vedomostí ponúka možnosti vzdelávania orientované aj na získavanie praktických zručností pre záujemcov o uplatnenie sa na domácom i na zahraničnom hospodárskom a pracovnom trhu ako odborník v oblasti ekonomiky, manažmentu, resp. informatiky. Študenti reprezentujú fakultu na medzinárodných  súťažiach a zúčastňujú sa na rôznych mobilitných programoch v zahraničí.

FEI UJS je dynamicky sa rozvíjajúcou inštitúciou, s moderným prístupom, angažujúca sa vo vede a vybavená novodobou infraštruktúrou. Vyučujúci, výskumní pracovníci a doktorandi fakulty svojimi výsledkami prispievajú k rozvoju vedeckého života, publikujú v uznávaných vedeckých časopisoch, a prezentujú na medzinárodných vedeckých konferenciách. Možnosti dosiahnutia uvedených výsledkov sú podporené technickou infraštruktúrou Inteligentného robotického centra, vrátane jeho superpočítača a rozbehnutým doktorandským štúdiom. Udržiava aktívne vedecké a odborné kontakty s partnerskými inštitúciami, a je odhodlaná riešiť domáce a medzinárodné výskumne projekty. Fakulta má dve vedecké časopisy, a to Acta Oeconomica Universitatis Selye a Selye e-studies a pravidelne organizuje alebo sa podieľa na organizácii vedeckých konferencií, workshopov a podujatí.

Kontakt: web: gik.ujs.sk/sk

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.