Školné a poplatky

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA FAKULTE EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
 
Ročné školné pre študentov v externej forme štúdia
- prvý stupeň (všetky študijné programy):  600 €
- druhý stupeň (všetky študijné programy): 600 €
- tretí stupeň (všetky študijné programy): 1 000 €
 
Školné pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia a školné za súbežné štúdium
- prvý stupeň (všetky študijné programy): 800 €
- druhý stupeň (všetky študijné programy): 800 €
- tretí stupeň (všetky študijné programy): 1 000 €
 
Poplatky spojené so štúdiom za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
 
Podanie prihlášky na štúdium prvého, druhého, tretieho stupňa štúdia (všetky študijné programy)
- v tlačenej forme: 50 €
- v elektronickej forme: 25 €
- poplatok za „potvrdenie o podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium“: 1,50 €
 
Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií
 
- výpis výsledkov štúdia z archívnych dokumentov
- 1 strana v štátnom jazyku: 5 €
- 1 strana v cudzom jazyku: 20 €
 
- výpis výsledkov štúdia počas štúdia z Akademického informačného systému UJS
- v štátnom, maďarskom a anglickom jazyku: 3 €
- v inom jazyku: 15 €.
 
- výpis výsledkov štúdia pre mobilitné programy a projekty v štátnom, maďarskom alebo anglickom jazyku: bezplatné
 
- preukaz študenta
- preukaz študenta denného štúdia s vizuálom a jednoročnou licenciou ISIC: 20 €
- preukaz študenta denného štúdia bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC: 10 €
- preukaz študenta externého štúdia bez vizuálu a jednoročnej licencie ISIC: 10 €
- vydávanie potvrdení o návšteve školy: bezplatné.
 
Poplatky spojené so štúdiom za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia
 
- dvojjazyčný vysokoškolský diplom (štátny jazyk + anglický jazyk, alebo štátny jazyk + maďarský jazyk): bezplatné
- vysvedčenie o štátnej skúške v anglickom jazyku: 5 €
- dodatok diplomu v jazykoch vydaného diplomu: bezplatné
- kópia dokladu o absolvovaní štúdia: 20 €
- poplatky za úkony spojené s vydávaním diplomu o priznaní akademického titulu (rigorózne konanie): 100 €
- za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu: 100 €
 
Poplatky spojené so štúdiom za zabezpečenie rigorózneho konania
 
- poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a rigoróznej skúšky: 410 €
 
Podrobné informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na UJS na akademický rok 2020/2021 upravuje Smernica rektora č. 1/2020.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.