Podpora študentov so špecifickými potrebami

Úlohou koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP) je näjma:

- aktívne sa podieľať na identifikovaní uchádzačov o štúdium so ŠP a študentov so ŠP,
- vyhodnocovať špecifické potreby uchádzačov o štúdium so ŠP a študentov so ŠP
- zabezpečovať spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami univerzity alebo fakulty
- vykonávať poradenstvo pre študentov so ŠP
- podávať návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov s ŠP

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent

- so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
- s chronickým ochorením,
- so zdravotným oslabením,
- s psychickým ochorením,
- s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
- s poruchami učenia.

Podporou študentov a uchádzačov o štúdiu so špecifickými potrebami sa zaoberá  § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
 
 
Mgr. Bc. Zoltán Ulbrik
e-mail: 
Telefón: 035/3260671

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.