Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na Fakulte ekonómie a informatiky UJS
 

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „FEI UJS“) podľa § 53 ods. 9 a 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa článku 1 ods. 4 Zásad rigorózneho konania Univerzity J. Selyeho zverejňuje nasledovné podmienky prijatia na rigorózne konanie v študijnom odbore 8. – ekonómia a manažment podniku:

Začiatok rigorózneho konania: deň uvedený v rozhodnutí o prijatí uchádzača na rigorózne konanie.

Dĺžka rigorózneho konania: 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania (do uvedeného termínu je účastník rigorózneho konania povinný obhájiť rigoróznu prácu).

Udelený akademický titul po absolvovaní rigorózneho konania: PhDr.

Stupeň vysokoškolského vzdelania získaný úspešným absolvovaním rigorózneho konania: 2.

Informácie o vyučovacích jazykoch: slovenský a maďarský

Podmienky prijatia na rigorózne konanie

Základnou podmienkou prijatia na rigorózne konanie je absolvovanie študijného programu druhého stupňa

- v študijnom odbore 8. – Ekonómia a manažment podniku, alebo

- v študijnom odbore, ktorý sa nahrádzal študijným odborom 8. - Ekonómia a manažment podľa sústavy študijných odborov, viď.: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf

Termín podania prihlášky: podanie prihlášky nie je obmedzené, možno ju podať v priebehu zimného alebo letného semestra akademického roka.

 
Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.ujs.sk
 
Uchádzač o rigorózne konanie uvedie v prihláške:
 
 • osobné údaje podľa § 73 ods. 2 zákona,
 • študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • rámcové tematické zameranie rigoróznej práce,
 • plné meno vedúceho rigoróznej práce a tému rigoróznej práce.
K prihláške uchádzač priloží:
 
 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu druhého stupňa,
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške druhého stupňa,
 • ak nebol uchádzačovi priznaný akademický titul „magister“, overenú kópiu rozhodnutia o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní,
 • zoznam publikovaných prác,
 • profesijný životopis,
 • odporúčanie akademického pracovníka s minimálne vedecko-akademickým titulom PhD.
Podmienka začatia rigorózneho konania
 
Zaplatenie poplatku podľa § 92 ods. 12 a 13 zákona a čl. 2 ods. 9 Zásad rigorózneho konania na FEI UJS za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania, ktorého výšku stanovuje platná smernica rektora.
 
Dekan FEI UJS vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na rigorózne konanie podľa čl. 2 ods. 10 Zásad rigorózneho konania na EF UJS  len v tom prípade, ak uchádzač doručil prihlášku na rigorózne konanie vrátane všetkých príloh a splnil všetky predpoklady jeho prijatia na rigorózne konanie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent rigorózneho konania dokáže analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať zložité manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť náročné úlohy v rôznych manažérskych funkciách na  strednom a strategickom stupni riadenia podniku. Absolventi rigorózneho konania:

a) v mikro-, malých a stredne veľkých podnikoch môžu vykonávať manažérske funkcie na vrcholovej úrovni,

b) v stredných a väčších podnikoch môžu vykonávať riadiace funkcie v špecializovaných oblastiach (financie, marketing, stratégia, výroba),

c) môžu sa uplatniť v štátnej správe na úrovni vyššieho stupňa centrálneho štátneho riadenia (ministerstvá, parlament, inštitúcie EÚ),

d) môžu pracovať v konzultačných firmách v oblasti manažmentu.

Legislatívny rámec rigorózneho konania

§ 53 ods. 9 a 10, § 92 ods.12 a 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

Zásady rigorózneho konania Univerzity J. Selyeho,

Ďalšie informácie

Ing. Ilona Győrfy
Študijná referentka na FEI UJS
e-mail: 

Dokumenty a pomocné materiály:

Okruhy otázok k rigoróznej skúške v študijnom odbore 8. - Ekonómia a manažment

Smernica rektora, šablóna, pomocné materiály.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.