Výskumné projekty

2023

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

KEGA, 013TTU-4/2021

Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning

Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.

VEGA, 1/0776/21

Hustoty, rozdelení a vlastnosti konvergencie číselných postupností

Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.

VEGA, 1/0386/21

Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie

Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.

VEGA, 1/0688/21

Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4

Poór József, prof. Dr., DSc.

VEGA,  1/0070/23

Analýza vplyvu turbulentne meniaceho sa hospodárskeho prostredia na aktuálne procesy organizácie v praxi v kontexte malého a stredného podnikania

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.

Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810

Poly-Universe in Teacher Training Education

Fehér Zoltán, RNDr. PhD.

 

APVV-20-0076

Odpady a stavby – modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov

doc. PhDr. et Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc

Nadácia Pallas Athéné Domus Meriti

Z 17/2022 03.10

Kvalitne orientovaná komplexná výskumná činnosť ekonomiky a aplikovanej informatiky na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.

Nadácia Pallas Athéné Domus Meriti

Program excelentného štipendia pre študentov FEI UJS 2023/24

Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.

International Visegrad Fund

22220080

SME Joint Ventures in V4 countries to strengthen SMEs through supporting innovation in education

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.

2020-1-HU01-KA203-078810

Poly-Universe in teacher training education

RNDr. Zoltán Fehér, PhD.

2022-2-HU01-KA220-HED-000094859

Education and training development for the treatment of food allergies int he HoReCa sector

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD

Pro Regia Cultura O.z.

č. 8034798

Výskum, analýza a plán rozvoja okresov Južného Slovenska

PhDr. Imrich Antalík, PhD.

Pro Regia Cultura O.z.

č. 8623974

Výskum a analýza postojov predstaviteľov maďarskej menšiny na Slovensku v oblasti sociálnej kohézie, európskosti a vzdelávania

PhDr. Imrich Antalík, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

KEGA, 013TTU-4/2021

Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning

Czakóová Krisztina, PaedDr. PhD.

VEGA, 1/0776/21

Hustoty, rozdelení a vlastnosti konvergencie číselných postupností

Mišík Ladislav, Doc. RNDr. CSc.

VEGA, 1/0386/21

Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie

Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.

VEGA, 1/0688/21

Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4

Poór József, prof. Dr., DSc.

VEGA, 1/0568/20

Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín

Ormos Mihály, prof. Dr., PhD.

Národná agentúra programu Erasmus+ , 2020-1-HU01-
KA203-078810

Poly-Universe in Teacher Training Education

Fehér Zoltán, RNDr. PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ
KEGA č. 013TTU-4/2021 Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD. 
VEGA č. 1/0776/21 Hustoty, rozdelenie a vlastnosti konvergencie číselných postupností doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. 
VEGA č. 1/0386/21 Analýza dôvodov úspešnosti/neúspechu študentov v matematike s dôrazom na elektronické dištančné vzdelávanie Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
VEGA č. 1/0688/21 Výskum a analýza stratégií zamestnanosti v krajinách V4 prof. Dr. József Poór, DSc. 
VEGA č. 1/0568/20 Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. 
APVV-20-0076 Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov doc. PhDr. et Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc. 
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU č. NFP313010T504 Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány  č. pr. 138/2019.10.25. Komplexný výskumný projekt ekonomiky, manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS  Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 
 

2020

Poskytovateľ finančnej podpory, číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

012TTU-4/2018

Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní

Czakóová Krisztina, PaedDr., PhD.

005UJS-4/2019

Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe

Machová Renáta, Dr. habil. Ing. PhD.

VEGA, 1/0568/20

Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín

Ormos Mihály, prof. Dr. habil., PhD.

Óbudai Egyetem, Maďarsko, ED_18-1-2018-0014

Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással"

Kmeť Tibor, prof. RNDr., PhD.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, 20-230-00356

Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-1989)

Horbulák Zsolt, Ing.Mgr., PhD.

 

2019

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov projektu Zodp. riešiteľ
KEGA č. pr. 005UJS-4/2019 Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe [A Z és Y generáció vezetési képességeinek korszerűsítése gamifikációval a tudomány és a gyakorlat összekapcsolásának összefüggésében] Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD. 
KEGA č. pr. 012TTU-4/2018 Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzedelávaní [Interaktív animációs-szimulációs modellek az oktatásban] PaedDr. Czakóová Krisztina, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány  č. pr. 1/2019.01.17 „Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho“ [Modern, komplex és innovatív kutatási tevékenység a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán] Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány  č. pr. 138/2019.10.25. Komplexný výskumný projekt ekonomiky, manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS [Komplex közgazdaságtani, menedzsment és alkalmazott informatikai kutatási projekt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán] Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány č. pr. 112/2017 Podpora doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, matematických a prírodovedných oblastiach [A GTK doktoranduszi képzés és a kutatási programok támogatása gazdaságtudományi, matematikai és természettudományi területeken] Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány č. pr. 115/2019.09.23 Podpora doktorandského štúdia na EF UJS v akademickom roku 2019/2020 [A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara doktoranduszi ösztöndíjainak támogatása a 2019/2020-as akadémiai évben] Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány č. pr. 55/2019.04.08. Komplexný výskumný program „Globálne geopolitické trendy“ a geopolitická vedecká konferencia [„Globális geopolitikai trendek” komplex geopolitikai kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia] PhDr. Antalík Imrich, PhD. 
Professional Project Life Nonprofit Ltd. Č. pr. Z-18-1890/2802-3  Project Life Management  prof. Dr. Poór József, DSc.
Univerzita Corvinus v Budapešti, MR č. pr. EFOP-3-6-1-16-2016-00013 Zmluva o výskume v rámci projektu „Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán“ Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
Univerzita Óbudai, MR Výskumná spolupráca v rámci projektu "Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással" prof. RNDr. Kmeť Tibor, CSc. 
Univerzita Szent István, MR č. pr. GTK/49-2/2019 Zmluva o výskume v rámci projektu „Területi versenyképességet befolyásoló tényezők elemzése a szlovák-magyar határ menti térségben“ Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Kisebbségi Kulturális Alap č.pr. 19-170-00606 Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980. [A lakosság végzettség szerinti összetételének vizsgálata az 1980-as évi településsoros népszámlálási adatok alapján Mgr. Ďurdík Ladislav, PhD. 

2018

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Kisebbségi Kulturális Alap Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny -  [A gazdasági kultúra szintjének és állapotának kutatása és elemzése magyar kisebbség körében] PhDr. Antalík Imrich, PhD. 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Kisebbségi Kulturális Alap Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 -  [A lakosság végzettség szerinti összetételének vizsgálata az 1970-es évi településsoros népszámlálási adatok alapján] Ďurdík Ladislav, PhD. 
Professional Project Life Nonprofit Ltd.  Project Life Management prof. Dr. Poór József, DSc. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány Podpora učiteľov a doktorandov doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, matematických a prírodovedných oblastiach [A doktoranduszi képzés doktoranduszainak és a kutatási programok támogatása gazdaságtudományi, matematikai és természettudományi területeken] Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány  Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na EF Univerzity J. Selyeho [Modern, komplex és innovatív kutatási tevékenység a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán] RNDr. Csiba Peter, PhD. 

2017

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány Podpora učiteľov a doktorandov doktorandského štúdia EF a výskumných programov v ekonomických, matematických a prírodovedných oblastiach  [A doktoranduszi képzés doktoranduszainak és a kutatási programok támogatása gazdaságtudományi, matematikai és természettudományi területeken] Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
   
     
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Podpora e-learning študijných materiálov a rozvoja Nanochemického a supramolekulové laboratória  a Inteligentného robotického centra  [Az e-learning tansegédletek, a Nanotechnológiai és szupramolekuláris laboratórium és az Intelligens Robotikai Központ támogatása] Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
   

2016

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban] PaedDr. Czakóová  Krisztina, PhD.
010UJS-4/2014  
     
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére] RNDr. Csiba Peter, PhD.
002UJS-4/2014  
     
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Podpora doktorandského štúdia a vedeckej činnosti výskumných skupín  [A doktori képzés és a kutatócsoportok tudományos tevékenységének támogatása] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Z-15-190/2915-00  
     
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Podpora e-learning študijných materiálov a rozvoja Nanochemického a supramolekulové laboratória  a Inteligentného robotického centra  [Az e-learning tansegédletek, a Nanotechnológiai és szupramolekuláris laboratórium és az Intelligens Robotikai Központ támogatása] doc. RNDr. Tóth  János, PhD.
   

2015

Posk. fin. podp. / č. pr. Názov pr. Zodp. riešiteľ
VEGA  Hodnotenie inovačného potenciálu podniateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban] Ing. Machová Renáta, PhD.
1/0381/13
     
KEGA Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban] prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.
010UJS-4/2014
     
KEGA Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovanie moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére] RNDr. Csiba Peter, PhD.
002UJS-4/2014
     
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Antalík Imrich – Korcsmáros Enikő: „Pénz, pénz, pénz“ – „Peniaze, peniaze, peniaze“ (rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny – informačný materiál pre stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti) PhDr. Antalík  Imrich, PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
KNM-1132/2015/1.1.2
     
Szlovák Köztársaság Kormányhivatal Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení [A határon átnyúló munkaerőpiaci együttműködés támogatása a munkaerőpiaci hálózatok fejlesztése és képzések segítségével] doc. RNDr. Tóth János, PhD.
HUSK1101 /1.6.2/0050

2014

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

VEGA

1/0381/13

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban]

Ing. Machová Renáta, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund)

11410052

Foglalkoztatás – atipikus foglalkoztatási formák Magyarország és Szlovákia határmenti térségeiben (Employment – atypical employment in cross border areas of Hungary and Slovakia)

RNDr. Bukor József, PhD.

2013

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupnosti a ich aplikácie, aditivne miery množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

VEGA

1/0381/13

Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej formovania [Vállalkozói hálózatok inovációs potenciájának értékelése azok kialakulásának kezdeti szakaszaiban]

doc. Rózsa Zoltán, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány

 KJM 33022

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében

RNDr. Bukor József, PhD.

2012

VEGA

1/1022/12

Rozdelenie postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel  [Sorozatok eloszlása, természetes számok részhalmazain értelmezett additív mértékek]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

KEGA

010UJS-4/2014

Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní [A modellezés, szimuláció és animáció az oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

002UJS-4/2014

Interaktívne elektronické učebné materiály na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky [Interaktív elektronikus oktatási anyagok a modern technológia matematika- és informatika-oktatásban történő alkalmazásának elősegítésére]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund)

21120011

Modern Education int he Renewable Energies for the Visegrad region

doc. PhDr. Rózsa Zoltán, PhD.

Közösen a Jövő munkahelyeiért Alapítvány

KJM 33022

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno - Komárom térségében

RNDr. Bukor József, PhD.

2011

VEGA

1/0753/10

Rozdelenie postupností a zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel [Sorozatok eloszlása és a természetes számok részhalmazainak általános sűrűsége]

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

KEGA

004UJS-4/2011 

Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní [Modellezés, animációs és szimulációs modellek az elektronikus oktatásban]

prof. Ing. Stoffová Veronika, CSc.

KEGA

001UJS-4/2011 

Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov [A matematikaoktatás támogatása szabadon hozzáférhető matematikai szoftverek segítségével]

RNDr. Csiba Peter, PhD.

 
 
 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.