Disciplinárna komisia

Členovia Disciplinárnej komisie Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty:

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. - predseda
Ing.  Zoltán Šeben, PhD.
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, Ph.D.

Členovia komisie za študentskú časť  akademickej obce fakulty:

Bc. Barbara Borkovičová
Dávid Sipos
Zotmund Balázs Sipos

Dokumenty:

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FEI UJS

Disciplinárny poriadok pre študentov FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.