Študijný program Teória vyučovania matematiky a informatiky

Uplatnenie absolventov  

Absolvent doktorandského študijného programu Teória vyučovania matematiky a informatiky je schopný samostatne naštudovať z teoretického i praktického hľadiska náročné vedecké štúdie a efektívne ich využiť pri riešení teoretických i praktických problémov. Ovláda metódy vedeckej práce v oblasti svojej špecializácie a príbuzných odborov, ako aj vedecké metódy výskumu v oblasti vyučovania matematiky alebo informatiky.

Je schopný tvoriť a pedagogicky skúmať prostredie, nástroje a metodiku školskej matematiky/informatiky na všetkých stupňoch vzdelania a pre všetky úrovne žiakov.

Je pripravený hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania matematiky/informatiky. Je schopný využívať nové technológie vo vzdelávaní matematiky/informatiky, vrátane e-learningu. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia absolventovi byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Disponuje so skúsenosťami s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Je schopný  vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov.

Odborová komisia pre doktorandský študijný program Teória vyučovania matematiky a informatiky

Členovia Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Teória vyučovania matematiky a informatiky:

prof. RNDr. János Tóth, PhD. – predseda
prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.
prof. László Szalay, DSc.
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Dr. habil. Kálmán Liptai, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Dr. habil. László Németh, PhD. - University of Sopron, HU

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.