Štipendiá

Univerzita J. Selyeho poskytuje svojim študentom sociálne, motivačné a doktorandské štipendiá zo štátneho rozpočtu. Nárok na sociálne štipendiá majú študenti so znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia a toto štipendium sa priznáva v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia i ostatné prílohy k tomuto tlačivu sú sprístupnené v Akademickom informačnom systéme.

Motivačné štipendiá pozostávajú hlavne z prospechového štipendia, na ktoré majú nárok študenti s najlepšími študijnými výsledkami. Motivačné štipendiá sa navyše priznávajú aj študentom s vynikajúcimi výsledkami v štúdiu, študentom, ktorí sa zúčastnili Vedeckej aktivity študentov a umiestnili sa na prvých troch miestach, ale napríklad i za štipendium za najlepšiu záverečnú (bakalársku, diplomovú) prácu a štipendium za udelenie ceny rektora študentovi. O tento typ štipendií nie je možné žiadať a priznáva sa na základe dosiahnutých výsledkov v štúdiu alebo inej vedeckej aktivite na základe návrhu dekanov jednotlivých fakúlt UJS. Doktorandské štipendiá sa priznávajú študentom denného doktorandského štúdia v súlade s platným zákonom o VŠ.

UJS motivuje svojich študentov i  priznaním štipendií z vlastných zdrojov UJS. Jednotlivé typy štipendií, spôsob podávania návrhov a priznania týchto štipendií upravuje Štipendijný poriadok UJS. Druhy štipendií, návrhy na priznanie týchto štipendií ako i rozhodnutia o priznaní štipendií sú sprístupnené v AIS. V prípade priznania štipendia je študent upovedomený o tejto skutočnosti e-mailom aj prostredníctvom AIS. Štipendiá sú uhrádzané formou prevodu na bankový účet študenta.

Mimoriadne dôležitá je evidencia platných čísel bankových účtov v informačnom systéme študentmi,  aby po priznaní štipendií mohli  byť bezodkladne uskutočnené prevody týchto prostriedkov, čím možno predísť dlhšej realizácii procesov týkajúcich sa bankových a účtovných operácií, v niektorých prípadoch dokonca strate nároku na štipendium z dôvodu nedodržania termínu na aktualizáciu osobných údajov študentmi. 

Konktaknté osoby pre priznávanie štipendií:

Sociálne štipendiá:
Mgr. Erika Csomor
Osobná stránka

Motivačné štipendiá, štipendiá z vlastných zdrojov a mimoriadne štipendiá:

Ing. Andrea Tornóczi Nagy
Osobná stránka

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.