Katedra ekonomiky

O katedre

Úvodné slovo vedúcej katedry

Srdečne Vás vítam v mene zamestnancov Katedry ekonomiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na webovej stránke katedry! Činnosť zamestnancov zaradených na katedre môžeme rozdeliť na tri väčšie skupiny. Prvou činnosťou zamestnancov katedry je zabezpečenie vyučovania predmetov vyučovaných  v rámci akreditovaných študijných programoch realizovaných na Fakulte ekonómie a informatiky UJS. Zamestnanci katedry vyučujú najmä predmety, ktoré študentom poskytujú základné poznatky v oblasti ekonomiky a podnikového hospodárstva, poskytujú poznatky o externom prostredí a o legislatívnom pozadí fungovania podnikaní (hospodárske právo, účtovníctvo), poskytujú špecifické vedomosti z oblasti spoločenských vied (napr. dejiny hospodárstva, sociológia, základy fungovania EÚ) alebo pripravujú na zrozumiteľnú komunikáciu ekonomických otázok a riešenie ekonomických otázok vedeckými metódami (odborná ekonomická komunikácia, tvorba prezentácií, metódy výskumu).

Ďalšiu časť činností zamestnancov zaradených na Katedre ekonomiky tvorí výskum. Kolegovia katedry vytvárajú nové výskumné výsledky najmä riešením výskumných projektov realizovaných na fakulte/univerzite alebo v rámci medziinštitucionálnej spolupráce. Treťou hlavnou časťou činnosti zamestnancov katedry je publikácia nových výsledkov získaných prostredníctvom výskumnej činnosti. Táto činnosť sa uskutočňuje vydávaním vedeckých diel, výskumných správ,  publikáciou vo vedeckých časopisoch a prednáškami na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Vyučovanie predmetov podporujú zamestnanci katedry prípravou vysokoškolských učebníc a skrípt. Hlavnou úlohou katedry je napĺňanie poslania Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho, ku ktorej katedra prispieva vykonávaním horeuvedených činností.

Vyučujúci

Vedúci katedry
PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.

Profesori

prof. Dr. László Józsa, CSc.
prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.
Dr.habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
Dr. habil. József Káposzta, PhD.

Docenti

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.
PhDr. Imrich Antalík, PhD.

Odborní asistenti

JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD.
PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD.
PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD.
István Jobbágy, PhD.

Asistenti

Zahraniční lektori

Výskumní pracovníci

Externí učitelia katedry

Doktorandi

Denné štúdium
Mgr. Fóthy Noémi
Mgr. Valkó Vivien
Mgr. Balla Rita
Mgr. Krupánszki Kornél
Mgr. Izsák Tilla

Externé štúdium
Ing. Gaál Krisztína
Ing. Molnár Anna
Mgr. Fehér Lilla
Mgr. Kinczerová Adriana
Mgr. Nagy Róbert

Aktuality

VYUČUJÚCI UNIVERZITY J. SELYEHO ZÍSKALI PUBLIKAČNÉ OCENENIE IX. TRIEDY MAĎARSKEJ AKADÉMIE VIED

Podkomisia pre priemysel a podnikovú ekonomiku, Podkomisia pre marketingové vedy a Podkomisia pre riadiace a organizačné vedy IX. Triedy Komisie hospodárskych vied  Maďarskej akadémie vied každoročne vyhlasuje publikačné ocenenia. O ocenenia, ktoré sa udeľujú v roku 2023 sa bolo možné uchádzať tlačenými a/alebo online publikáciami vydanými v roku 2022, návrhy bolo možné podávať v troch kategóriách: – Odborná kniha/štúdia v odbornej knihe – Článok v časopise v maďarskom jazyku – Článok v časopise v cudzom jazyku.

Prijaté diela hodnotili členovia Pracovnej komisie pre ocenenia, ktorá podporuje prácu  Podkomisie. Pracovná komisia vykonávajúca hodnotenie po sčítaní hlasov finalizovala návrh ocenenia, v zmysle ktorého boli ocenené aj nasledujúce dve odborné knižky z tvorby vyučujúcich našej univerzity:

Petra Putzer a László Józsa. Meranie efektívnosti marketingu – Ako meriame marketing? Vydavateľstvo Akadémia, Budapest, 2022. Knižka predstavuje teoretickú metodiku merania marketingovej výkonnosti a obsahuje zbierku príkladov, ktoré sú využiteľné aj vo vzdelávaní, rovnako aj v praxi.

Odborná cudzojazyčná knižka vydaná hlavnými zostavovateľmi – József Poór, Eric J. Sanders, Gergely Németh a Erika Varga s názvom Management consultancy in Central and Eastern Europe: Consultancy in a global context (Vydavateľstvo Akadémiai, Budapest, 2022) poskytuje komplexný obraz o aktuálnych trendoch globálneho a regionálneho poradenského trhu a znázorňuje medzinárodnú scénu na konkrétnych prípadoch pochádzajúcich z viac ako ôsmich krajín strednej a východnej Európy. Spoluautorkou ocenenej knihy z našej univerzity  bola popri hlavnom zostavovateľovi a autorovi Józsefovi Poórovi aj odborná asistentka PhDr. Zsuzsanna Szeiner PhD.


Dňa 8. novembra 2023 sa konala XI. Medzinárodná konferencia manažérskeho poradenstva s názvom „Vplyv sociálno-ekonomických turbulencií na poradenstvo“. Na prestížnom odbornom podujatí našu inštitúciu reprezentovali dvaja lektori a traja doktorandi. Dr. József Poór, DSc., CMC, profesor, uznávaný predstaviteľ profesie manažérskeho poradenstva, ako podpredseda BKIK GSZT a prezident BKIK TANOSZT a Národnej Asociácie Humánnych Profesionálov bol aj hlavným organizátorom renomovaného podujatia. Na konferencii vystúpila s plenárnou prednáškou lektorka našej univerzity PhDr.Zsuzsanna Szeiner, PhD., podpredsedníčka odbornej asociácie SHVA (Society of Hungarian Value Analysts).


Spoločný úspech nášho kolegu a našej študentky

Mgr. Vivien Pásztóová pod vedením nášho kolegu Dr.habil Ing. Péter Karácsony, PhD. získala 1. miesto v kategórii MA súťaže v písaní štúdií organizovanej Vedeckým a kultúrnym združením mladých Maďarov žijúcich na Slovensku. Gratulujeme!

Podrobnosti TU


Úspech na študijnej súťaži Nová výzva organizovanej Maďarskou národnou bankou

O študijnej súťaži s názvom Nová vízia, organizovanej Maďarskou národnou bankou sa Patrik Baša a Bence Csinger dozvedeli od vedenia Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. Štart na tejto súťaži obaja od začiatku považovali za veľmi dobrú príležitosť, takže neprichádzalo do úvahy, prečo sa do toho nepustiť. V prvom výberovom kole sa zúčastnilo 205 tímov, z ktorých sa do finále prebojovalo 36, medzi nimi aj ich tím. Finále sa pre aktuálnu epidemiologickú situáciu konalo online. Na finále museli vytvoriť a nahrať dvanásťminútové video na youtube.com, v ktorom predstavili svôj výskum a vlastný pohľad na to, ako by mohli pomôcť maďarským univerzitám aby  maďarský študenti s najlepšími študijnými priemermi pri výbere ďalšieho vzdelávacieho stupňa preferovali viac maďarský vysokoškolský vzdelávací systém. Finále prebiehalo formou online konferencie, kde si členovia poroty spoločne so súťažiacimi pozreli ich prezentáciu a na konci chlapci museli zodpovedať otázky, ktoré im porota položila, a tak úspešne obhájiť svoj výskum. Na ich veľkú radosť meno ich tímu zaznelo medzi tímami, ktoré vyhrali špeciálnu cenu, takže mohli s hrdosťou konštatovať, že Fakultu ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho reprezentovali dôstojne. „Zorganizovanie súťaže bolo aj napriek ťažkostiam veľmi dobre prevedené a odporúčame ju každému kto v sebe bude cítiť do budúcna aj ten najmenší súťažiaci duch” – uviedli Patrik a Bence.


Úspešná účasť doktorandky Mgr. Veroniky Ferenczovej na 10. GIMAC konferencií v Turecku

Mgr. Veronika Ferenczová, doktorandka 2. ročníka Katedry ekonomiky Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa úspešne zúčastnila na 10. ročníku Globálnej Islamskej Konferencií (GIMAC) v Turecku, v meste Alanya 23-25. apríla 2019. Doktorandka so svojou prednáškou na tému  "Comparison of Hungarian and Arabic business culture" až natoľko zaujala odbornú porotu, že  sa umiestnila na 3. mieste v kategórií najlepších štúdií.


Doktorandka Katedry ekonomiky PhDr. Erika Seres Huszárik dňa 25. októbra 2018 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom „Analýza činiteľov vplývajúcich na vzťah medzi reklamnými agentúrami a ich klientmi na Slovensku a v Maďarsku“. Podrobnosti o obhajobe viď. TU

Veronika Ferenczova doktorandka Katedry ekonomiky získala štipendium súčasného programu Collegium Talentum pre akademický rok 2018/2019. Úlohou programu je podporovať maďarských intelektuálov žijúcich v zahraničí.

Kontakt

Asistent Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:
Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:
Univerzita J. Selyeho – Fakulta ekonómie a informatiky
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.