Katedra manažmentu

O katedre

Úvodné slovo vedúceho katedry

Vítame Vás v oficiálnej sekcii Katedry manažmentu Fakulty ekonómie a informatiky UJS. Katedra manažmentu sa aktívne spolupodieľa na výchove ekonómov a podnikových manažérov tak v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Členská základňa katedry je tvorená vysokoškolskými pedagógmi zo Slovenska a Maďarska, čo prispieva k rýchlej a vzájomnej konfrontácii znalostí aplikovateľných v praktických podmienkach nielen týchto dvoch susediacich štátov, ale aj v širšom Európskom kontexte.

Členovia katedry obohacujú jej znalostný potenciál aj prostredníctvom publikovania vedeckých článkov v odborných časopisoch a konferenčných zborníkoch vydávaných na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú systematicky využívané v pedagogickom procese. Za prioritu Katedry manažmentu  považujeme cielené zvyšovanie jej hodnoty, našu všestrannú akademickú pôsobnosť a snahu o mobilizáciu vedeckej aktivity študentov.

 

Vyučujúci

Vedúci katedry
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Profesori

Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Docenti

 

Odborní asistenti

PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Mgr. Dávid Szabó, PhD.
Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.
 

Asistenti

Zahraniční lektori

Výskumní pracovníci
prof. Dr. József Poór, DSc.

Externí učitelia katedry

Denné štúdium
Mgr. Kitti Hajmási
Mgr. Kamilla Baša
 
Externé štúdium
PhDr. Monika Bálintová
Ing. Anikó Barcziová
Ing. Zuzana Borosová
Ing. Gabriel Gencsi
Mgr. Irma Potháczky Rácz
PhDr. Alžbeta Simon
Csaba Vörös

Aktuality


Kontakt

Asistent Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:
Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:
Univerzita J. Selyeho - Fakulta ekonómie a informatiky
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.