Bakalárske štúdium

Aplikovaná informatika  

Študijný program Aplikovaná informatika

Obsah

I. Základné informácie
II. Stručná charakteristika študijného programu
III. Profil absolventa
IV. Uplatnenie absolventov
V. Materiálovo-technické zabezpečenie
V.1. Miestnosti a ich vybavenie
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP
VII.  Služby
VIII.  Študijné plány a informačné listy

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 1.
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 3
 • Študijný odbor: informatika  
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu je pripraviť študentov na štúdium študijného programu druhého stupňa, ako aj na bezprostredný vstup na trh práce. Absolventi bakalárskeho štúdia odboru informatika dokážu zvládnuť neustále rastúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v digitálnom storočí.

Štúdium je organizované po ročníkoch. Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky, ktoré sa delia na 2 semestre. Výučba v jednom semestri trvá 13 týždňov, skúšobné obdobie trvá 6 týždňov.

Štandardná záťaž študenta za akademický rok je 60 kreditov a za semester 30 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v predmetoch je poskytované v štandardných formách – prednáška, seminár, cvičenie. Povinné predmety sú doplnené súborom povinne voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov.

Štruktúra programu je vytvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a  jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní teoretických vedomostí a praktických, metodicko-odborných zručností počas štúdia.

Podmienkou ukončenia štúdia je získanie 10 kreditov zo štátnej skúšky (obhajoba bakalárskej práce), získanie 134 kreditov z povinných predmetov (t.j. 74 % z celkového počtu kreditov), aspoň 36 kreditov z povinne voliteľných predmetov (t. j. 21,1 % z celkového počtu kreditov) a zvyšný počet kreditov má študent možnosť získať z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia je 180 kreditov.

Jazykovú prípravu z anglického, príp. nemeckého jazyka zabezpečuje Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie. Pri jazykovej príprave sa kladie dôraz na odborný jazyk a správnu terminológiu informatiky a informačných a komunikačných technológií a na odbornú komunikáciu pri tímovej práci.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Cieľom študijného programu v 1. stupni je pripraviť študentov na štúdium študijného programu druhého stupňa, ako aj na bezprostredný vstup na trh práce. Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika dokážu zvládnuť neustále rastúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v digitálnom storočí.

Absolvent získa potrebné teoretické vedomosti zo svojho študijného odboru, má základné teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí informatiky, ovláda teoretické základy výpočtovej techniky a okrem toho má potrebné znalosti aj z oblastí matematiky,  ekonómie, podnikania či manažmentu. Absolvent bude aktívne ovládať aspoň jeden svetový jazyk a ďalší jazyk pasívne. Bude schopný nachádzať vlastné originálne riešenia problémov pri navrhovaní a využívaní informačných systémov a bude schopný použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov vrátane Internetu, prevádzkovať počítačové a softvérové systémy účinne a prezentovať technické problémy a ich riešenia.

IV. Uplatnenie absolventov

Absolvent bude pripravený samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty a prezentovať svoje výsledky, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, bude schopný organizovať a manažovať prácu tímu, vyvíjať vlastné podnikateľské aktivity. Uplatní sa ako manažér, analytik, systémový návrhár a špecialista v bankovníctve, poisťovníctve, konzultačných firmách, v priemysle a na školách. Nájde uplatnenie pri návrhu a aplikácii informačných systémov vo všetkých druhoch podnikov, v organizáciách a službách, ako aj v softvérových firmách orientovaných na tvorbu rôznych softvérových aplikácií.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Dôstojníckeho pavilónu, v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centre UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: DP005, K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: DP001, DP002, DP003, G202, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: INFO1, INFO2, INFO3, K106, G313
d) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér využívaný pri vyučovaný predmetov podnikových financií a marketingu.

Informovanosť študentov je zabezpečená:           

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity,
 • pomocou násteniek na chodbách a na to vhodných miestach.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú katedry:

VII.  Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Aplikovaná informatika  majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII.  Študijné plányinformačné listy

Obchod a marketing 

Spoločný študijný program Obchod a marketing

I. Základné informácie.
II. Stručná charakteristika študijného programu.
III. Profil absolventa.
IV. Uplatnenie absolventov.
V. Materiálovo-technické zabezpečenie.
V.1. Miestnosti a ich vybavenie.
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu.
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP.
VII. Služby.
VIII. Študijné plány a informačné listy.

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 1.
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 3,5
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom spoločného študijného programu Obchod a marketing v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom možnosť získať vzdelanie a vedomosti, pomocou ktorého môžu zastávať manažérske funkcie na nižšom až strednom stupni riadenia podnikov, a to najmä v oblastiach prípravy marketingovej analýzy obchodných spoločností, vytvorenia adekvátneho marketingového plánu a marketingovej komunikácie s zohľadnením správania sa spotrebiteľov, rôznych techník rozhodovania ale aj monitorovaním medzinárodných marketingových trendov. 

Štandardná dĺžka dennej formy štúdia je 3,5 akademických rokov. Každý akademický rok sa delí na 2 semestre: zimný a letný semester. Každý semester sa delí na výučbové obdobie a skúškové obdobie.

Štandardná záťaž študenta je za akademický rok 60 kreditov v dennej forme štúdia, čo za semester činí 30 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v jednotlivých predmetoch sa realizuje  štandardnou formou – prednáška a seminár. Povinné predmety sú doplnené súborom povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov podľa ľubovoľnej profilácie.

Podmienkou ukončenia štúdia je získanie 150 kreditov z povinných predmetov (t.j. 71,43% z celkového počtu kreditov), aspoň 37 kreditov z povinne voliteľných predmetov (t.j. 17,62% z celkového počtu kreditov), 20 kreditov získa študent úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky (2 predmety x 10 kreditov – t.j. 9,52%) a zvyšný počet kreditov môže študent získať z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov.

Jazykovú prípravu z anglického, resp. nemeckého jazyka zabezpečuje Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie. Pri jazykovej príprave sa dôraz kladie na zvládnutie odbornej jazykovej terminológie so zameraním na úspešnú komunikáciu v podnikaní.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Program štúdia je orientovaný na rozvíjanie ekonomického myslenia a zručností v prijímaní  rozhodnutí na nižšej až strednej úrovni marketingu a manažmentu. Cieľom štúdia je nielen osvojenie základných vedomostí súvisiacich s obchodom, marketingom, vzájomnými súvislosťami a vzťahmi medzi účastníkmi obchodu. Študijný program umožňuje absolventovi využívať poznatky z marketingu, manažmentu, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Obchod a marketing dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy súvisiace s obchodovaním a marketingom, analyzovať jednotlivé vzťahy, vyvodzovať uzávery, prípadne navrhovať alternatívne riešenia.

IV. Uplatnenie absolventov

Študent po absolvovaní študijného programu Obchod a marketing je schopný analyzovať a vyhodnotiť marketingovú činnosť obchodných subjektov a rozumie správaniu sa spotrebiteľov. Dokáže aplikovať postup marketingovej analýzy a navrhnúť postupy pre formovanie efektívnej marketingovej činnosti doplnený o vhodnú marketingovú komunikáciu ako aj o marketingové plánovanie.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centri UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: K6, G313
d) laboratóriá: G312
e) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke. Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér využívaný pri vyučovaný predmetov podnikových financií a marketingu.

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu Obchod a marketing sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Obchod a marketing majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plányinformačné listy

Podnikové hospodárstvo a manažment 

Študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment                                                                                                                                                     

I. Základné informácie.
II. Stručná charakteristika študijného programu.
III. Profil absolventa.
IV. Uplatnenie absolventov.
V. Materiálovo-technické zabezpečenie.
V.1. Miestnosti a ich vybavenie.
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu.
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP.
VII. Služby.
VIII. Študijné plány a informačné listy.

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 1.
 • Forma štúdia: denná / externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: 3 / 4
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment v študijnom odbore 8. Ekonomika a manažment podniku je poskytnúť študentom možnosť získať vzdelanie a vedomosti, pomocou ktorého môžu zastávať manažérske funkcie na nižšom až strednom stupni riadenia podnikov, a to najmä v oblastiach prípravy kalkulácií a rozpočtov, plánovania a manažmentu výroby a služieb, financií a účtovníctva, personálneho manažmentu a organizovania  procesov podniku. Absolventi študijného programu sú schopní prezentovať sa znalosťami jedného cudzieho jazyka na úrovni B2.

Štandardná dĺžka štúdia pre denné štúdium sú 3 akademické roky, pre externé štúdium 4 akademické roky. Každý akademický rok sa delí na 2 semestre: zimný a letný semester. Každý semester sa delí na výučbové obdobie a skúškové obdobie.

Štandardná záťaž študenta je za akademický rok 60 kreditov v dennej forme štúdia, čo za semester činí 30 kreditov a v externej forme štúdia je to 40 kreditov, čo za semester činí 20 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v jednotlivých predmetoch sa realizuje  štandardnou formou – prednáška a seminár. Povinné predmety sú doplnené súborom povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov podľa ľubovoľnej profilácie.

Podmienkou ukončenia štúdia je získanie 108 kreditov z povinných predmetov (t.j. 60% z celkového počtu kreditov), aspoň 36 kreditov z povinne voliteľných predmetov (t.j. 20% z celkového počtu kreditov), 27 kreditov získa študent úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky (3 predmety x 9 kreditov – t.j. 15 %) a zvyšný počet kreditov môže študent získať z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov.

Jazykovú prípravu z anglického, resp. nemeckého jazyka zabezpečuje Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie. Pri jazykovej príprave sa dôraz kladie na zvládnutie odbornej jazykovej terminológie so zameraním na úspešnú komunikáciu v podnikaní. Podmienkou úspešného ukončenia štúdia je tiež úspešné absolvovanie jazykových predmetov.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Program štúdia je orientovaný na rozvíjanie ekonomického myslenia a zručností v prijímaní  rozhodnutí na nižšej až strednej úrovni manažmentu. Cieľom štúdia je nielen osvojenie teórií z oblasti kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu, ale aj ich uplatnenie v praxi. Študijný program umožňuje absolventovi využívať poznatky z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Má tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.

IV. Uplatnenie absolventov

Študent  po absolvovaní študijného programu je schopný zastávať manažérske funkcie na nižšom až strednom stupni riadenia podniku, a to najmä v oblastiach financií a účtovníctva, výroby a plánovania, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, projektového manažmentu a organizovania podnikových procesov. Je schopný prezentovať sa znalosťami jedného cudzieho jazyka na úrovni B2.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite. Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

Informácie pochádzajúce z webovej stránky uplatnenie absolventov prezentujú uplatnenie absolventov študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment na pracovnom trhu.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centri UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: K6, G313
d) laboratóriá: G312
e) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér využívaný pri vyučovaný predmetov podnikových financií a marketingu.

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Podnikové hospodárstvo a manažment majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plányinformačné listy

Rozvoj vidieka 

Spoločný študijný program Rozvoj vidieka

I. Základné informácie.
II. Stručná charakteristika študijného programu.
III. Profil absolventa.
IV. Uplatnenie absolventov.
V. Materiálovo-technické zabezpečenie.
V.1. Miestnosti a ich vybavenie.
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu.
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP.
VII. Služby.
VIII. Študijné plány a informačné listy.

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 1.
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 3,5
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom spoločného študijného programu Rozvoj vidieka je poskytnúť študentom možnosť získať vzdelanie a vedomosti, pomocou ktorého môžu vykonávať odbornú prácu adekvátnu očakávaniam na trhu práce, a to najmä v oblastiach agrárnych vied, ekonomiky, manažmentu, náuky o prevádzke, analyzovania a poradenstva, komerčného a marketingového agrárnictva, ochrany životného prostredia, regionálnych a priestorových aspektov a ich ovládania, ako aj v zmysle poznania vzájomných vzťahov úloh odbornej direktívy a agrárneho hospodárstva. 

Štandardná dĺžka dennej formy štúdia je 3,5 akademických rokov. Každý akademický rok sa delí na 2 semestre: zimný a letný semester. Každý semester sa delí na výučbové obdobie a skúškové obdobie.

Štandardná záťaž študenta je za akademický rok 60 kreditov v dennej forme štúdia, čo za semester činí 30 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v jednotlivých predmetoch sa realizuje  štandardnou formou – prednáška a seminár. Povinné predmety sú doplnené súborom povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov podľa ľubovoľnej profilácie.

Podmienkou ukončenia štúdia je získanie 174 kreditov z povinných predmetov (t.j. 82,86% z celkového počtu kreditov), aspoň 24 kreditov z povinne voliteľných predmetov (t.j. 11,43% z celkového počtu kreditov), 2 kreditov získa študent úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky (t.j. 0,95%) a zvyšný počet kreditov môže študent získať z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia rozvoja vidieka sú schopní vykonávať úlohy v oblasti výroby, poskytovania služieb a odborného poradenstva súvisiace s činnosťami ako organizácia, riadenie, administratíva, logistika. Disponujú potrebnými odbornými znalosťami k rozpoznávaniu európskych noriem rozvoja vidieka, plánovaniu programov rozvoja vidieka ako aj realizovaniu. Sú pripravení k pokračovaniu svojich štúdií na magisterskom stupni.

V zmysle osvojených poznatkov z oblastí agrárnych vied, ekonomiky, manažmentu, náuky o prevádzke, analyzovania a poradenstva, komerčného a marketingového agrárnictva, ochrany životného prostredia, regionálnych a priestorových aspektov a ich ovládania, ako aj v zmysle poznania vzájomných vzťahov úloh odbornej direktívy a agrárneho hospodárstva sú schopní vykonávať odbornú prácu adekvátnu očakávaniam na trhu práce.

Po úspešnom ukončení môžu študenti odboru pokračovať vo svojich štúdiách na magisterskom stupni. Na odborníkov disponujúcich diplomom preukazujúcim úspešné ukončenie štúdií v danom odbore je dopyt okrem iného aj v oblastiach ako sú územný rozvoj, orgány odbornej direktívy rozvoja vidieka a agrárnej ekonomiky, združenia rozvoja vidieka, odborné záujmové zastúpenia, agrárne podnikania, resp. peňažné ústavy. V danom odbore môžu študenti prehlbovať svoje poznanie v rámci dvoch voliteľných špeciálnych poznatkových okruhov: územný rozvoj, agrárna ekonomika..

IV. Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Rozvoj vidieka je schopný vykonávať úlohy v oblasti výroby, poskytovania služieb a odborného poradenstva súvisiace s činnosťami ako organizácia, riadenie, administratíva, logistika. V zmysle osvojených poznatkov z oblastí agrárnych vied, ekonomiky, manažmentu, náuky o prevádzke, analyzovania a poradenstva, komerčného a marketingového agrárníctva, ochrany životného prostredia, regionálnych a priestorových aspektov a ich ovládania, ako aj v zmysle poznania vzájomných vzťahov úloh odbornej direktívy a agrárneho hospodárstva je schopný vykonávať odbornú prácu adekvátnu očakávaniam na trhu práce. Disponuje potrebnými odbornými znalosťami k rozpoznávaniu európskych noriem rozvoja vidieka, plánovaniu programov rozvoja vidieka ako aj realizovaniu.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centri UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: K6, G313
d) laboratóriá: G312
e) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér využívaný pri vyučovaný predmetov podnikových financií a marketingu.           

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu Rozvoj vidieka sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Rozvoj vidieka majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plányinformačné listy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.