Doktorandské štúdium

Ekonomika a manažment podniku  

Študijný program Ekonomika a manažment podniku                                                                                                                                                        

I. Základné informácie
II. Stručná charakteristika študijného programu
III. Profil absolventa
IV. Uplatnenie absolventov
V. Materiálovo-technické zabezpečenie
V.1. Miestnosti a ich vybavenie
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP
VII. Služby
VIII. Študijné plány a informačné listy.

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 3.
 • Forma štúdia: denná / externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: 3 / 4
 • Študijný odbor: Ekonómia a manažment
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: PhD.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Obsahom študijného  programu doktorandského štúdia je získanie filozoficko-metodologických základov pre vedecké hodnotenie javov v rámci ekonomiky a manažmentu podniku, osvojenie si metodologických východísk vedeckého skúmania vo vzťahu k manažérskym disciplínam, osvojiť si  zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov.

Absolventi majú osvojené normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti ekonomiky a manažmentu, samostatne plánujú, organizujú a vyhodnocujú ekonomické javy a zúčastňujú sa na rozvoji teórie odboru.

Štandardná dĺžka štúdia pre denné štúdium sú 3 akademické roky, pre externé štúdium 4 akademické roky. Každý akademický rok sa delí na 2 semestre: zimný a letný semester.

Štandardná záťaž doktoranda je 180 kreditov za obdobie štúdia. Študijný program sa člení na študijnú časť a vedeckú časť. Za absolvovanie študijnej časti má doktorand získať minimálne 60 kreditov, musí absolvovať všetky povinné predmety a aspoň tri z ponuky povinne voliteľných predmetov a to minimálne za 15 kreditov. Za splnenie Vedeckej časti  má povinnosť získať minimálne 60 kreditov. Za dizertačnú skúšku získa 20 kreditov a za obhajobu dizertačnej práce 40 kreditov.

Vzdelávanie v predmetoch študijnej časti sa poskytuje v štandardných formách: prednáška, seminár, cvičenie, kde je dôraz kladený na samostatnú projektovú prácu doktoranda. Do študijnej časti patrí aj individuálne štúdium odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Povinné predmety sú doplnené súborom voliteľných predmetov, z ktorých si doktorand vyberá podľa témy dizertačnej práce a dopĺňa z nich počet kreditov.

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.

Súčasťou doktorandského štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.

Súčasťou štúdia je aj vykonávanie dizertačnej skúšky. Podmienkou prihlásenia na skúšku je absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov. Písomná časť dizertačnej skúšky spočíva vo vypracovaní projektu dizertačnej práce a obsahom ústnej časti je rozprava k písomnej práci a zodpovedanie otázok.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Študijný program špecializuje  absolventov na ovládanie procedúr a techník základného a aplikovaného výskumu v oblasti manažérskych disciplín. Sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni pedagógovia, ako aj poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Absolventi odboru majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách manažmentu, podnikovohospodárskej náuky a mikroekonómie, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy v podnikovej praxi. Sú spôsobilí pôsobiť aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pedagogických zamestnancov z daného odboru.

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe.

IV. Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia získa vzdelanie tretieho stupňa s uplatnením vo výskume (ako výskumník alebo VŠ učiteľ) resp. v metodicko-riadiacom postavení. Absolvent je spôsobilý vykonávať samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedecko-výskumnú činnosť. Po skončení doktorandského štúdia nájde uplatnenie ako vedúci alebo člen tvorivého tímu vo verejnom aj súkromnom sektore, v priemysle, agropotravinárstve alebo v podnikoch z rôznych ďalších oblastí výroby a služieb. Čiže všade tam, kde je potrebná vedecká práca v oblasti ekonomiky a manažmentu na podnikovej úrovni nielen v domácom, ale najmä v širšom prostrední jednotného európskeho trhu.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

Informácie pochádzajúce z webovej stránky Uplatnenie absolventov prezentujú uplatnenie absolventov študijného programu Ekonomika a manažment podniku na pracovnom trhu.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centri UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: K6, G313
d) laboratóriá: G312
e) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určených prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj na podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.           

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Ekonomika a manažment podniku majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plány a informačné listy

Teória vyučovania matematiky a informatiky 

Študijný program Teória vyučovania matematiky a informatiky                                                                                                                                                        

I. Základné informácie
II. Stručná charakteristika študijného programu
III. Profil absolventa
IV. Uplatnenie absolventov
V. Materiálovo-technické zabezpečenie
V.1. Miestnosti a ich vybavenie
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP.
VII. Služby
VIII. Študijné plány a  informačné listy

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 3.
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia:  4 roky
 • Študijný odbor: 22. - matematika

                                       18. - informatika

 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: philosophiae doktor (PhD.)
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Obsahom študijného programu doktorandského štúdia je získanie odborovo-metodologických základov pre vedecké vyhodnotenie javov v rámci didaktiky matematiky a informatiky, osvojiť si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých a odborných problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov.

Obsah študijného programu

1. rok:

 • základná orientácia vo vedeckom výskumne odbornou špecializáciou a zameraním dizertačnej práce,
 • zvládnutie základných zručností samostatnej vedecko-výskumnej práce,
 • zvládnutie pedagogických, metodologických, psychologických a sociálno-vedných špecifík predmetu, skúšky z disciplín odboru.

2. rok:

 • samostatný vedecký výskum určený témou a zameraním dizertačnej práce,
 • zvládnutie obsahového jadra študijného odboru,
 • dizertačná skúška.

3. rok:

 • aplikácia obsahového jadra študijného odboru do vlastného vedeckého výskumu a jeho výstupov.

4. rok:

 • aplikácia obsahového jadra študijného odboru do vlastného vedeckého výskumu a jeho výstupov,
 • dizertačná práca a jej obhajoba

Študijná časť:

 1. Prednášky, semináre a čiastkové skúšky z povinných predmetov (podľa odporúčaného študijného plánu).
 2. Povinne voliteľné predmety v súlade s témou dizertačnej práce (podľa odporúčaného študijného plánu).
 3. Voliteľné predmety (podľa odporúčaného študijného plánu).

Doplňujúce informácie:

 • Súčasťou štúdia je aj zabezpečovanie odbornej práce súvisiacej s pedagogickou činnosťou – určí školiteľ.
 • Možnosť výberovej prednášky alebo konzultácie z predmetov súvisiacich s témou dizertačnej práce. O splnení podmienok a udelení kreditov rozhoduje garant predmetu. Obsah a forma predmetu smerujú k vypracovaniu dizertačnej práce.
 • Doktorand môže v rámci mobilít študentov absolvovať potrebné prednášky a konzultácie na inej vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.

Vedecká časť:

 • doktorand pripraví, zrealizuje a interpretuje vlastný vedecký výskum,
 • podieľa sa na tímovej vedecko-výskumnej práci so svojím školiteľom a pracoviskom,
 • výsledky zverejňuje na odborných konferenciách, v periodických, odborných časopisoch a zborníkoch,
 • konkrétne ciele a termíny ich plnenia sú zahrnuté v študijnom programe, vyústením tejto oblasti štúdia je okrem získavania kreditov aj vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce.

Jednotlivé výstupy vedeckej činnosti doktoranda sú uznateľné ako povinne voliteľné predmety vedeckej časti. Podrobný popis týchto činností ako povinne voliteľných predmetov vrátane kreditov sú obsiahnuté v odporúčanom študijnom pláne študijného programu a v informačných listoch študijného programu.

Štátna skúška

 1. Príprava projektu dizertačnej práce a dizertačná skúška,
 2. Obhajoba dizertačnej práce.

III. Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatne naštudovať z teoretického i praktického hľadiska náročné publikácie a efektívne ich využiť pri riešení teoretických i praktických problémov. Ovláda metódy vedeckej práce v oblasti svojej špecializácie a príbuzných odborov. Ovláda vedecké metódy výskumu v matematiky/informatiky  a oblasti   vyučovania  matematiky/informatiky.

Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania matematiky/informatiky. Je schopný využívať nové technológie vo vzdelávaní matematiky/informatiky, vrátane e-learningu. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia absolventovi byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch.

IV. Uplatnenie absolventov

Absolvent po skončení doktorandského štúdia nájde uplatnenie ako vedecko-pedagogický pracovník na vysokej škole, vedecko-výskumný pracovník na pracoviskách SAV a v rezortných výskumných ústavoch alebo vedúci/člen riešiteľského kolektívu v rôznych oblastiach problémov aplikačného charakteru (napr. metodické centrá).

Absolvent ŠO ovláda metodiku vedeckej práce, je schopný samostatne a iniciatívne riešiť problémy teoretického a aplikačného charakteru, má vypestované návyky sledovať odbornú literatúru, včítane multimediálnej oblasti a kvalifikovane využívať najnovšie výsledky výskumu pri riešení problémov súvisiacich s vyučovaním matematiky/informatiky na rôznych typoch škôl.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

Univerzita J. Selyeho kladie veľký dôraz na sledovanie kariéry svojich absolventov. Absolventi, ktorí sa zaregistrujú, môžu prostredníctvom dotazníka poskytnúť informácie o svojom zamestnaní, čím prispievajú k vytvoreniu správneho obrazu o úspešnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Dôstojnícky pavilón

a) prednáškové miestnosti: DP005
b) seminárne miestnosti:  DP001, DP002, DP003, DP004
c) počítačové miestnosti: INFO1, INFO2, INFO3

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.        

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu Teória vyučovania matematiky a informatiky sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Teória vyučovania matematiky a informatiky majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plány  informačné listy

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.