Magisterské štúdium

Aplikovaná informatika  

Študijný program Aplikovaná informatika                                                  

Obsah

I. Základné informácie
II. Stručná charakteristika študijného programu
III. Profil absolventa
IV. Uplatnenie absolventov
V. Materiálovo-technické zabezpečenie
V.1. Miestnosti a ich vybavenie
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP.
VII.  Služby
VIII. Študijné plány a informačné listy

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 2.
 • Forma štúdia: denná
 • Štandardná dĺžka štúdia: 2
 • Študijný odbor: Informatika
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu je teoreticky ale aj prakticky pripraviť študentov tak, aby si jednak svoje miesto zastali na trhu práce prakticky za okamžitého začlenenia do pracovného procesu a boli pre spoločnosť prínosom ale aj aby boli schopný pokračovať v štúdium na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v tomto, alebo príslušnom odbore. 

Študijný program nadväzuje na bakalárske štúdium aplikovanej informatiky a študenti majú možnosť zapájať sa do výskumných aktivít už počas štúdia. Štúdium je organizované po ročníkoch. Štandardná dĺžka štúdia: 2 akademické roky, ktoré sa delia na 2 semestre. Výučba v jednom semestri trvá 13 týždňov, skúšobné obdobie trvá 6 týždňov.

Štandardná záťaž študenta za akademický rok je 60 kreditov a za semester 30 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v predmetoch je poskytované v štandardných formách – prednáška, seminár, cvičenie. Povinné predmety sú doplnené súborom povinne voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov.

Štruktúra programu je v súlade s opisom študijného odboru  informatika pre druhý stupeň. V študijnom programe sú zastúpené nosné témy jadra vedomostí v rámci vybraných aplikačných domén v dostatočnom rozsahu. Štruktúra programu je vytvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi.

Študent po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a vybratých predmetov zo skupiny povinne voliteľných a voliteľných predmetov študijného programu získa stanovený počet kreditov. Celkový počet kreditov, potrebných na riadne ukončenie štúdia 2. stupňa je 120.

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v danom, alebo príbuznom študijnom odbore. Ďalšie podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Aplikovaná informatika si ovláda metódy a postupy používané v informatike, rozumie matematickému pozadiu algoritmov a ich aplikáciou a je schopný samostatne a tvorivo riešiť rôzne problémy.

Dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle systémy informačných technológií, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získajú hlboké znalosti v oblasti aplikovanej informatiky, zároveň získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, návrhom experimentu a overovaním hypotéz, prezentáciou problémov a riešení pri navrhovaní, konštruovaní a implementácii systémov informačných technológií.

Absolvent ďalej dokáže pracovať ako jednotlivec, aj ako člen vývojového tímu, osvojí si mechanizmy pre vlastný profesionálny vývoj a kariérny rast, čo ho vedie k neustálemu udržiavaniu kontaktu s posledným vývojom vo svojom odbore.

Absolvent ovláda pokročilé metódy a techniky z oblasti zložitých inteligentných systémov, expertných systémov, ovláda základné prvky a algoritmy diskrétnej optimalizácie, základné princípy a algoritmy kryptografie, spracovania obrazov a počítačovej grafiky. Má vedomosti z oblasti robotiky a autonómnych mobilných systémov, neurónových sietí, dokáže zaviesť zložitejšie technické riešenia, použiť moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov vo všeobecnej informatike a tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi.

IV. Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť v podnikoch a inštitúciách, ktoré sa venujú vývoju a nasadzovaniu výpočtovej techniky v rôznych oblastiach hospodárstva, administratívy, dopravy a zdravotníctva, v podnikoch zaoberajúcich sa vývojom, nasadzovaním a prevádzkou moderných informačných a komunikačných systémov, tiež navrhovaním a prevádzkou moderných navigačných systémov.

V súčasnosti evidujeme veľký dopyt po informatikoch a preto záujem zo strany zamestnávateľov je veľký. Kvalitné štúdium a profilácia absolventov umožňuje ich rýchle uplatnenie v praxi.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Dôstojníckeho pavilónu, v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centre UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: DP005, K1, K2, K3, G110, G210

b) seminárne miestnosti: DP001, DP002, DP003, G202, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: INFO1, INFO2, INFO3, K106, G313
d) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určeného prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér využívaný pri vyučovaný predmetov podnikových financií a marketingu.

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity,
 • pomocou násteniek na chodbách a na to vhodných miestach.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú katedry:

VII.  Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Aplikovaná informatika majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plányinformačné listy

Ekonomika a manažment podniku 

Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Obsah

I. Základné informácie
II. Stručná charakteristika študijného programu
III. Profil absolventa
IV. Uplatnenie absolventov
V. Materiálovo-technické zabezpečenie
V.1. Miestnosti a ich vybavenie
V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu
VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP
VII. Služby
VIII. Študijné plány a informačné listy

I. Základné informácie

 • Stupeň štúdia: 2.
 • Forma štúdia: denná / externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: 2 / 3
 • Študijný odbor: Ekonómia a manažment
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: maďarský, slovenský

II. Stručná charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu je výchova podnikového ekonóma a manažéra malých a stredných podnikov a úspešného podnikateľa. Študijný program pripraví absolventa schopného obstáť v oblasti komplexného riadenia ekonomických procesov, v oblasti  riadenia podniku so špecifickým zameraním na podnikanie v malých a stredných podnikoch.

Absolvent magisterského štúdia je schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v rodinných podnikoch,  rozhodovať a navrhovať riešenia, ktoré zabezpečia úspešnosť podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov. Je schopný komunikovať v jednom z dvoch kľúčových svetových jazykov (anglický jazyk alebo  nemecký jazyk), čím získava  predpoklady pôsobiť aj v medzinárodnom podnikateľskom prostredí.

Štandardná dĺžka štúdia pre denné štúdium sú 2 akademické roky, pre externé štúdium 3 akademické roky. Každý akademický rok sa delí na 2 semestre: zimný a letný semester. Každý semester sa delí na výučbové obdobie a skúškové obdobie.

Štandardná záťaž študenta za akademický rok je 60 kreditov v dennej forme štúdia, čo za semester činí 30 kreditov a v externej forme štúdia je to 40 kreditov, čo za semester činí 20 kreditov. Študijný program sa člení na predmety. Vzdelávanie v jednotlivých predmetoch sa realizuje  štandardnou  formou – prednáška a seminár. Povinné predmety sú  doplnené súborom povinne voliteľných predmetov a voliteľných predmetov, z ktorých si študent dopĺňa potrebný počet kreditov podľa ľubovoľnej profilácie.

Podmienkou ukončenia štúdia je získanie 72 kreditov  z povinných predmetov (t.j. 60% z celkového počtu kreditov), aspoň 18 kreditov z povinne voliteľných predmetov (t.j. 15% z celkového počtu kreditov), 24 kreditov získa študent úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky ( 3 predmety x 8 kreditov – t.j. 20 %)  a zvyšný počet kreditov môže študent  získať z ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov.

Súčasťou prípravy je aj odborná prax, ktorú si zabezpečí študent sám v spolupráci s pedagógom, ktorý mu je nápomocný.

Jazykovú prípravu z anglického, resp. nemeckého jazyka zabezpečuje Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie. Pri jazykovej príprave sa dôraz kladie na zvládnutie odbornej jazykovej terminológie so zameraním na úspešnú komunikácie v podnikaní. Podmienkou úspešného ukončenia štúdia je tiež vykonanie skúšky z jedného svetového jazyka z bloku povinne voliteľných predmetov (t.j. Anglický jazyk alebo Nemecký jazyk)

Základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium upravuje Študijný poriadok.

Podmienky prijatia na študijný program sa zverejňujú na úradnej tabuli fakulty.

III. Profil absolventa

Študijný program špecializuje  absolventov na oblasť komplexného riadenia ekonomických procesov s aplikáciou sofistikovaných metód a s využitím moderných informačných systémov. Cieľom študijného programu je výchova manažéra pre podporu manažérskych rozhodovacích procesov v podnikateľskej sfére, ale tiež vo verejných a v štátnych organizáciách.

Absolventi magisterského štúdia študijného programu disponujú znalosťami a zručnosťami zo všeobecného manažmentu, ktoré sú založené na moderných, vedecky overených poznatkoch a praxi najlepších svetových a domácich podnikov. Absolventi sa okamžite po ukončení štúdia môžu uplatniť na junior-manažérskych pozíciách a po určitom čase sa môžu premiestniť na vyššie stupne riadenia. Môžu riadiť funkčné časti podniku: ekonomika a financie, marketing a predaj, výroba a logistika, plánovanie a stratégia. Absolventi 2. stupňa v tomto odbore sa budú môcť uplatniť na medzinárodnom trhu. Absolvent sa stane všeobecným manažérom, ktorý koordinuje a integruje aktivity, má autoritu v rozhodovaní a profesionálne vedie podnik s cieľom dosiahnuť vytýčený cieľ..

IV. Uplatnenie absolventov

Študent  po absolvovaní študijného programu je schopný koncepčne a komplexne riešiť širokú škálu podnikovo-hospodárskych problémov zahrňujúcich predovšetkým plánovanie, riadenie a usmerňovanie výrobných a obchodných operácií. Štúdium vytvára predpoklady k príprave vysokokvalifikovaných ekonómov a manažérov pre podnikateľskú prax ale aj verejné a štátne inštitúcie. Odborné komunikačné znalosti  z cudzích jazykov  absolventi  štúdia úspešne uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí.

Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho poskytuje študentom univerzity poradenské, psychologické, pracovno-právne služby v priebehu ich štúdia sledujúce úspešnosť štúdia a hlavne aj uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Pre absolventov  univerzity prevádzkuje so zámerom udržania kontaktu, a informovania o udalostiach na univerzite Kariérne a poradenské centrum Univerzity J. Selyeho ALUMINI PORTÁL s pomenovaním ALUMNI SPACE. Absolventi sa môžu zaregistrovať a stať sa členom klubu bývalých študentov.

Informácie pochádzajúce z webovej stránky Uplatnenie absolventov prezentujú uplatnenie absolventov študijného programu Ekonomika a manažment podniku na pracovnom trhu.

V. Materiálovo-technické zabezpečenie

V.1. Miestnosti a ich vybavenie

Vyučovanie je zabezpečené v nasledujúcich miestnostiach, ktoré sa nachádzajú v budove Fakulty ekonómie a informatiky, v Konferenčnom Centri UJS a v ŠC UJS.

a) prednáškové miestnosti: K1, K2, K3, G110, G210
b) seminárne miestnosti: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) počítačové miestnosti: K6, G313
d) laboratóriá: G312
e) iné miestnosti: miestnosti ŠC UJS

Virtuálna prehliadka budov

V.2. Informačné, komunikačné a softvérové zabezpečenie študijného programu

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a zamestnancov prístup k internetu cez vysoko-rýchlostnú akademickú sieť SANET. Pripojenie je zabezpečené jednak s autentifikáciou osôb do siete UJS, alebo s registráciou zariadenia na osobu. Študenti majú voľný prístup k počítačom a internetu v špecializovaných učebniach a v Univerzitnej knižnici, ďalej majú prístup k počítačom a internetu na verejne prístupných miestach formou počítačových kioskov v budovách UJS, ktoré sú v celodennej prevádzke.  Prístup k internetu je zabezpečený aj formou wi-fi pripojenia dostupnej vo všetkých budovách UJS vrátane internátov. Sieť je súčasťou projektu EDUROAM a umožňuje prístup na sieť pre užívateľov inštitúcií zapojených do projektu. Na verejne prístupných miestach sú umiestnené multifunkčné zariadenia na tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov cez systém SafeQ, zabezpečené s čítacími zariadeniami na ISIC karty.

Univerzita prevádzkuje vlastný e-mailový server, každý študent a zamestnanec má v profile e-mail, adresár, kalendár a možnosť zdieľania súborov. Identifikačné údaje zamestnancov a študentov do e-mailu (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú aj na prihlásenie do siete, na prihlásenie do wi-fi zóny, k autorizovaným lokalitám webovej stránky, do tlačového systému SafeQ, do stravovacieho systému a k ďalším službám.

Najvýznamnejšie informačné zdroje a systémy UJS:

 1. Knižničný informačný systém DAWINCI – moderný knižnično-informačný systém, systém poskytuje používateľom prístup k jednotlivým knižničným fondom prostredníctvom OnLine katalógu OPAC cez webové rozhranie. Evidencia čitateľov je vedená cez preukaz študenta/zamestnanca UJS.
 2. Akademický informačný systém AiS2 - Akademický informačný systém je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ.  V súvislosti s realizáciou študijného programu sú používané skoro všetky funkcionality systému, napríklad:
 • elektronická prihláška (od podania prihlášky v elektronickej podobe cez elektronické návratky až k zápisu),
 • komplexná evidencia štúdia,
 • evidencia študijných programov,
 • evidencia záverečných prác (s automatickým prenosom všetkých záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác),
 • evidencia ubytovania študentov,
 • administratívny podsystém na zverejnenie všetkých dokumentov v autorizovanej zóne, a na vytváranie a vyhodnotenie študentských ankiet,
 • absolventský portál.

Na úrovni riadenia slúži AIS ako nástroj na zabezpečenie plánovania štúdia a zdroj pre vykazovanie výučby a na meranie vzdelávacieho výkonu pracovísk a zamestnancov.

 1. Finančný informačný systém SOFIA - modul systému je prepojený so systémom AIS v oblasti evidencie všetkých platieb študentov a v oblasti výplat štipendií pre študentov.
 2. Prístup k elektronickým databázam – pod záštitou CVTI SR sú sprístupnené vybrané databázové kolekcie elektronických informačných zdrojov. Prístup študentov a pedagógov k potrebným databázam je riešený aj vzdialeným prístupom cez CVTI SR. Cez tento prístup je riešený aj prístup k zahraničným vedeckým časopisom prístupných v on-line databázach jednotlivých vydavateľstiev.
 3. Systém identifikácie osôb - Tento systém zabezpečuje prístup používateľov k jednotlivým informačným systémom a elektronickým službám na základe jednotne určených prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo). Súčasťou tohto riešenia je aj identifikačný preukaz na báze bezkontaktnej čipovej karty (preukaz študenta a preukaz zamestnanca). Tieto karty sa používajú v tlačovom systéme, v stravovacom systéme a zároveň umožňujú prístup do miestností so zabezpečeným s prístupovým systémom.

6. Vzdelávacia platforma LMS (Learning Management System) portál Moodle: vzdelávacia platforma poskytujúca vysokoškolským učiteľom nástroj na podporu elektronického vzdelávania. Prístup do systému je možný len pomocou jednotných prihlasovacích údajov. Je to bezpečný a kompletný nástroj podpory e-vzdelávania.

7. Webkonferenčný systém BigBlueButton podporujúci on-line vzdelávanie.

8.  V internetovej sieti UJS je umožnený prístup študentom k databáze ORBIS EUROPE. Databáza obsahuje približne 110 miliónov reportov firiem. Okrem finančných výkazov poskytuje aj prístup k patentom, a k údajom o fúziách a o akvizíciách.

9. ECOSIM SmartSim – simulačný softvér.

Informovanosť študentov je zabezpečená:

 • e-mailovou komunikáciou prostredníctvom vlastného e-mailového konta, ktoré slúži na oficiálnu komunikáciu medzi  študentmi a zamestnancami UJS,
 • prostredníctvom internetových stránok univerzity, fakulty a katedier,
 • distribúciou správ pomocou Akademického informačného systému,
 • informáciami prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, ktoré sú umiestnené na frekventovaných verejne prístupných miestach univerzity.

VI. Katedry podieľajúce sa na zabezpečení ŠP

Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú katedry:

VII. Služby

Študenti, ktorí študujú na študijnom programe Ekonomika a manažment podniku majú možnosť využiť univerzitné služby, ktoré poskytujú:

VIII. Študijné plányinformačné listy

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.