RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlasuje riadne voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

(8 miest v zamestnaneckej časti a 4 miesta v Študentskej časti)

riadne Voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Vypísanie termínu volieb: 10.04.2024

Termín a miesto konania volieb: 14.05.2024, 9.00-13.30 hod., v miestnosti číslo dverí K108 v budove konferenčného centra UJS

Neanonymné návrhy kandidátov akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky UJS predkladajú členovia akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky UJS predsedovi volebnej komisie Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len AS FEI UJS) písomne cez podateľňu UJS. Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS môžu predkladať členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI UJS predsedovi volebnej komisie AS FEI UJS. Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce FEI UJS môžu predkladať členovia študentskej časti akademickej obce FEI UJS predsedovi volebnej komisie AS FEI UJS. Predkladanie návrhov sa uskutočňuje najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. do. 26.04.2024, 12:00.

Zverejnenie volebnej listiny kandidátov do AS FEI UJS: 06.05.2024

Výsledky riadnych volieb kandidátov na členstvo do AS FEI UJS vyhlási predseda volebnej komisie. Výsledky zverejní 15.05.2024 na oficiálnych výveskách FEI UJS a webovej stránke univerzity.

Volebná komisia:

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. (predseda), PaedDr. Ladislav Végh, PhD., Mgr. Dávid Szabó, PhD., Vilmos Márk Pástó, Denis Virág

Formulár k návrhu kandidáta tu: zamestnanec - študent

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.

  

Predseda volebnej komisie AS FEI UJS
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Katedra ekonomiky
Hradná 167/21
945 01 Komárno

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.